Havbruk til havs

Havbruk til havs er akvakultur, for eksempel fiskeoppdrett, som foregår lengre til havs enn det som er vanlig i dag. Havbruksinstallasjoner til havs kan ha eget fremdriftsmaskineri, slepes mellom ulike lokaliteter eller ligge stasjonært. Fiskeridirektoratet har kartlagt og identifisert områder som kan være egnet for havbruk til havs, og tilrår 11 områder som kan være aktuelle for konsekvensutredning.

Klarering av lokalitet for akvakultur i Norskehavet

Områder egnet for havbruk til havs

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Havforskningsinstituttet kartlagt og identifisert områder som kan være egnet for havbruk til havs. Dette er gjort på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet, og rapport og kartløsning er oversendt departementet 16. desember 2019.

Havbruk til havs (kartverktøyet Yggdrasil)

 

Kartleggingen har vært avgrenset til området utenfor én nautisk mil utenfor grunnlinjen og innenfor Norges eksklusive økonomiske sone.

Ifølge bestillingen til Fiskeridirektoratet vil det på et senere tidspunkt måtte gjennomføres en konsekvensutredning av alle eller enkelte av de identifiserte områdene. Ut over de 11 områdene som tilrås for konsekvensutredning i første omgang, er det identifisert 12 områder som kan være aktuelle på et senere tidspunkt.

Rapporten inneholder ikke en fullstendig kartlegging av norske havområder, og det vil også være andre områder som kan være egnet for havbruk til havs.

Det er i dag ikke noe forbud mot etablering av akvakulturanlegg til havs utenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Lokalisering til havs forutsetter, på lik linje som lokalisering langs kysten, at de generelle vilkårene for tildeling av akvakulturtillatelse er oppfylt, jamfør akvakulturloven § 6.

Oppdatert: 20.12.2019