Havbruk til havs

Havbruk til havs er akvakultur som foregår lengre til havs enn det som er vanlig i dag. Fiskeridirektoratet arbeider sammen med Nærings- og fiskeridepartementet og andre myndigheter med å tilrettelegge for havbruk til havs.

Prosesser (kronologisk)

Områder i nord til uttale 

Fiskeridirektoratet har i tildelingsbrevet (pdf) for 2023 fått i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å vurdere om det også er grunnlag for å anbefale et område for havbruk til havs utenfor Troms og Finnmark for konsekvensvurdering.

Direktoratet har nå vurdert dette, og ber om innspill til to nærmere avgrensede områder (Tromsøflaket vest og øst)

Se områdene i vår kartløsning.

Områder i nord til uttale

Klarering av lokalitet til havs

SalMar Aker Ocean AS fikk 25. september 2023  klarert lokaliteten «Frøya» i Norskehavet for konseptet Smart Fish Farm. Selskapet fikk tildelt utviklingstillatelser for utvikling av konseptet i 2019.

Klarering av lokalitet for akvakultur i Norskehavet

Offentlig overordnet konsekvensvurdering

Fiskeridirektoratet har på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet og hatt på høring forslag til program for offentlig overordnet konsekvensvurdering for de tre områdene Norskerenna sør, Frøyabanken nord og Trænabanken. Justert forslag etter høringen er sendt til Nærings- og fiskeridepartementet.

Lenke til høringssiden.

Regelverk for tildeling av tillatelser til havs

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 7. november 2022 en endret forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften). Den største endringen fra den tidligere laksetildelingsforskriften er et nytt kapittel 4 om akvakultur for matfisk på lokaliteter til havs,

Lenke til laksetildelingsforskriften på lovdata

Anbefaling av tre områder for havbruk til havs

Fiskeridirektoratet har på bakgrunn av bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet en rapport med anbefaling av tre områder for havbruk til havs.

Fiskeridirektoratet anbefaler at følgende tre områder gjøres til gjenstand for offentlig overordnet konsekvensvurdering med formål om tilrettelegging for havbruk til havs:

  • Norskerenna sør
  • Frøyabanken nord
  • Trænabanken

Prosjekt Havbruk til havs

Nærings- og fiskeridepartementet opprettet i januar 2021 en prosjektgruppe for arbeidet med å tilrettelegge for havbruk til havs. Prosjektgruppen har representanter fra departementet, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Arbeidstilsynet og Mattilsynet.

Mer informasjon om Prosjekt Havbruk til havs.

Områderapport fra 2019

I samarbeid med Havforskningsinstituttet kartla og identifiserte Fiskeridirektoratet i 2019 områder som kan være egnet for havbruk til havs.

Mer informasjon om arbeidet og tilgang til rapporten som ble oversendt Nærings- og fiskeridepartementet i desember 2019.