Havbruk til havs

Havbruk til havs er akvakultur som foregår lengre til havs enn det som er vanlig i dag. Fiskeridirektoratet arbeider sammen med Nærings- og fiskeridepartementet og andre myndigheter med å tilrettelegge for havbruk til havs.

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en egen kartløsning for arbeidet.

Havbruk til havs (kartverktøyet Yggdrasil)

Prosesser (kronologisk)

Anbefaling av tre områder for havbruk til havs

Fiskeridirektoratet har på bakgrunn av bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet en rapport med anbefaling av tre områder for havbruk til havs.

Fiskeridirektoratet anbefaler at følgende tre områder gjøres til gjenstand for offentlig overordnet konsekvensvurdering med formål om tilrettelegging for havbruk til havs:

  • Område 2 Norskerenna sør
  • Område 11 Frøyabanken Nord
  • Område 5 Trænabanken

Søknad om lokalitet til havs

SalMar Ocean AS søkte i januar 2021 om klarering av lokalitet til havs for konseptet Smart Fishfarm. Selskapet fikk tildelt utviklingstillatelser for utvikling av konseptet i 2019.

Klarering av lokalitet for akvakultur i Norskehavet

Prosjekt Havbruk til havs

Nærings- og fiskeridepartementet opprettet i januar 2021 en prosjektgruppe for arbeidet med å tilrettelegge for havbruk til havs. Prosjektgruppen har representanter fra departementet, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

Mer informasjon om Prosjekt Havbruk til havs.

Områderapport fra 2019

I samarbeid med Havforskningsinstituttet kartla og identifiserte Fiskeridirektoratet i 2019 områder som kan være egnet for havbruk til havs.

Mer informasjon om arbeidet og tilgang til rapporten som ble oversendt Nærings- og fiskeridepartementet i desember 2019.

Havbruk til havs innenfor dagens regelverk

Selv om det ikke finnes et eget system for behandling av søknader om klarering av lokalitet til havs, er det mulig å søke etter dagens akvakulturregelverk.

Lokalisering til havs forutsetter, på lik linje som lokalisering langs kysten, at de generelle vilkårene for tildeling av akvakulturtillatelse er oppfylt. Vilkårene fremgår av akvakulturloven samt deler av laksetildelingsforskriften.

Det finnes imidlertid ikke noe tverrsektorielt lovverk som avklarer arealbruk og interessekonflikter i områder som ligger mer enn en nautisk mil utenfor grunnlinjene.

Blant annet innebærer dette at søker selv må foreta undersøkelsene og kunnskapsinnhentingen som langs kysten kunne vært gjennomført som ledd i en planprosess.

Under et eget havbruk til havs-regime vil det være naturlig at det offentlige påtar seg deler av utredningsansvaret som ledd i tilrettelegging av områder for havbruk til havs.