Havbruk til havs – områderapporten 2019

I samarbeid med Havforskningsinstituttet kartla og identifiserte Fiskeridirektoratet i 2019 områder som kan være egnet for havbruk til havs. Dette ble gjort på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet, og rapport og kartløsning ble oversendt departementet i desember 2019.

Rapporten anbefalte 11 områder som kan være aktuelle for konsekvensvurdering.

Kartlegging og identifisering av områder egnet for havbruk til havs

Havbruk til havs (kartverktøyet Yggdrasil)

Kartleggingen har vært avgrenset til området utenfor én nautisk mil utenfor grunnlinjen og innenfor Norges eksklusive økonomiske sone.

Innspill

Fiskeridirektoratet avholdt dialogmøte med sektormyndigheter i mai 2019 der Mattilsynet, Miljødirektoratet, Oljedirektoratet, Kystverket, Forsvaret, Forsvarsbygg, Sjøfartsdirektoratet og Norges Vassdrags- og energidirektorat ble invitert. Mattilsynet, Miljødirektoratet, Oljedirektoratet og Forsvaret deltok på møtet, og det ble i etterkant holdt telefonmøte med Sjøfartsdirektoratet. Fiskeridirektoratet hadde også senere møte med Forsvarsbygg.

Vi involverte også fiskeri- og akvakulturnæringen i arbeidet gjennom næringsorganisasjonene; Fiskebåt, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Norsk Industri, Sjømatbedriftene og Sjømat Norge. Fiskeridirektoratet hadde også møter med Mariculture AS (senere Salmar Ocean AS) om søknad om lokalisering av konseptet Smart Fishfarm.

Skriftlige innspill til arbeidet fra myndigheter og organisasjoner er tilgjengelige som vedlegg til områderapporten.

Kunnskapsinnspill fra Havforskningsinstituttet

Fiskeridirektoratet fikk i tillegg kunnskapsinnspill fra Havforskningsinstituttet på fire felter: I) Laksens miljøkrav som også sikrer god fiskevelferd, II) Smitte til og fra anlegg, III) Fysiske miljøbetingelser og IV) Økosystempåvirkning. Dette ble gitt i form av tre rapporter:

Rapport: Havbasert oppdrett – hvor mye vannstrøm tåler laks og rensefisk? – fiskevelferd og grenseverdier (hi.no).

Rapport: Havbruk til havs – Fysiske miljøbetingelser og økosystempåvirkning (hi.no)

Rapport: Havbruk til havs – smittespredning (hi.no)

Oppdatert: 18.01.2022