Hvem gjelder meldeplikten for, hva skal meldingen inneholde, hva om jeg ikke har dekning?

Meldeplikten gjelder kun yrkesfiskere, det vil si de som er registrert i merkeregisteret. Bare yrkesfiskere som tidligere enten førte papirdagbok eller rapporterte aktivitet per sms-meldinger, har plikt til å melde via kystfiskeappen.

Ingen skal rapportere etter mer enn én ordning, det vil si enten via kystfiskeappen eller ERS. Dersom fartøyet allerede er pålagt ERS, skal det ikke rapporteres via kystfiskeappen.

Meldeplikten vil gjelde for alle fartøy over 13 meter største lengde og under 15 meter største lengde, men også for:

  • fartøy, som etter landingsforskriften § 5 sjette ledd, er gitt dispensasjon fra veieplikten for å kunne transportere fisken fra landingsstedet til mottaksanlegget. Dette gjelder fartøy under 15 meter, men for fartøy opp til 13 meter gjelder meldeplikten bare når dispensasjonen brukes.
  • fartøy, som etter landingsforskriften § 8 tredje ledd, er gitt dispensasjon fra plikt til samtidig underskrift fra fisker og mottaker/kjøper av sedler. Dette gjelder fartøy under 15 meter, men for fartøy opp til 13 meter gjelder meldeplikten kun når dispensasjonen brukes.
  • fartøy, som etter landingsforskriften § 5 sjette ledd, er gitt dispensasjon fra plikten til å veie reker. Dette gjelder fartøy under 15 meter, men for fartøy opp til 13 meter gjelder meldeplikten kun når dispensasjonen brukes.
  • fartøy som er gitt dispensasjon fra en salgsorganisasjon til å drive kaisalg. Dette gjelder alle fartøy under 15 meter.
  • fartøy som tidligere var forpliktet til å rapportere ved hjelp av fangstdagbok i papir (vanlig eller forenklet). Dette gjelder alle fartøy under 15 meter.
  • fartøy som driver fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område

Reglene om hvem meldeplikten gjelder for finner du i § 2 i forskrift om kystfiskeappen .

Unntak for Skagerrakområdet

De som fisker i Skagerakområdet med fartøy mellom 12-14,99 meter, og fisker både utenfor og innenfor 4 nautiske mil, har adgang til å melde ved hjelp av ERS i stedet for kystfiskeappen når de fisker innenfor 4-mils grensen. Det vil si at disse fiskerne vil ha plikt til å melde ved bruk av ERS-utstyr når de fisker utenfor 4 mils grensen, men at de kan velge om de vil bruk kystfiskeappen eller ERS-utstyret når fisket skjer innenfor 4 mils grensen.

Bakgrunnen er at de ikke skal måtte kjøpe seg en smarttelefon eller et nettbrett i tillegg til ERS-utstyret. De fiskerne som er omfattet av denne ordningen, må kontakte direktoratet og opplyse om de velger å bruke ERS i stedet for kystfiskeappen innenfor 4 mils grensen.

Hva skal meldingen inneholde?

De fiskerne ordningen gjelder for skal sende inn én melding per landing. Dette er en landingsmelding som står nærmere beskrevet i forskrift om kystfiskeappen .

I landingsmeldingen oppgis

  • landingssted
  • landingstidspunkt
  • fangst fordelt på art
  • fangst i kilo (rund vekt)

Meldingen skal sendes senest 2 timer før hver landing. Meldingen kan sendes etter dette tidspunktet dersom fartøyet er nærmere land enn 2 timer når fiskeredskapet tas opp av sjøen.

I forskriften står det også om andre meldinger, men disse er ikke aktuelle før på et senere tidspunkt.

Det vil si at fiskerne fra 1. februar 2015 kun skal sende landingsmeldingen.

Hva gjør jeg om fartøyet er utenfor telefonens/nettbrettets dekningsområde?

Du skal registrere og sende landingsmeldingen på vanlig måte i telefonen eller nettbrettet, selv om fartøyet er utenfor et dekningsområde.

Når dette er gjort har du oppfylt din meldeplikt.

Vi anser meldingen som mottatt fra det tidspunktet den ble lagret og registrert. Når fartøyet kommer innenfor smarttelefonens eller nettbrettets dekningsområde, vil meldingen automatisk bli sendt til Fiskeridirektoratet.

Oppdatert: 12.04.2016