Hvem skal bruke kystfiskeappen, og hva skal meldes inn?

Plikten til å melde fangst med kystfiskeappen gjelder alle som «driver fiske og fangst i ervervsøyemed». 

Rapporteringsplikten omfatter også fritidsfiskere som selger sin fangst. Per i dag er det imidlertid ikke teknisk mulig for fritidsfiskefartøy å benytte kystfiskeappen, og det er derfor bare yrkesfiskere som benytter merkeregistrerte fartøy som kan benytte kystfiskeappen. Fartøy som etter ERS-forskriften §10  skal rapportere elektronisk (ERS), skal heller ikke bruke kystfiskeappen.

Disse fartøyene skal rapportere fangst via kystfiskeappen (forutsatt at de ikke er pålagt ERS-rapportering), jf. forskrift om kystfiskeappen §2:

 • fartøy på, eller over, 13 meter største lengde
 • fartøy, som etter landingsforskriften § 5 sjette ledd, er gitt dispensasjon fra veieplikten for å kunne transportere fisken fra landingsstedet til mottaksanlegget.
 • fartøy, som etter landingsforskriften § 8 tredje ledd, er gitt dispensasjon fra plikt til samtidig underskrift fra fisker og mottaker/kjøper av sedler.
 • fartøy, som etter landingsforskriften § 5 sjette ledd, er gitt dispensasjon fra plikten til å veie reker.
 • fartøy som er gitt dispensasjon fra en salgsorganisasjon til å drive kaisalg.
 • fartøy som har tråltillatelse gitt i medhold av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften). 
 • fartøy som som driver trålfiske etter reker i området utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene uten reketråltillatelse.
 • fartøy som som driver trålfiske etter reker uten reketråltillatelse, utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.
 • fartøy som har adgang til å drive fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område. (Frem til 15. februar 2021 gjaldt det «de som driver» fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område).
 • fartøy som driver fangst av skjell.
 • fartøy som driver fiske og fangst i fiskevernsonen ved Svalbard.

Fartøy som som på bakgrunn av ett eller flere av punktene over plikter å rapportere via kystfiskeappen, skal rapportere all fangst gjennom hele året via kystfiskeappen, selv om den type fiske/fangst det gjelder, kun foregår i en avgrenset periode.

Hva skal meldingen inneholde?

De som skal rapportere via kystfiskeappen skal sende inn én melding per fisketur. Dette er en landingsmelding som står nærmere beskrevet i forskrift om kystfiskeappen § 6.

I landingsmeldingen oppgis:

 • landingssted
 • estimert landingstidspunkt
 • fangst fordelt på art
 • fangst i kilo (rund vekt)

Meldingen skal sendes senest 2 timer før hver landing. Meldingen kan likevel sendes etter dette tidspunktet dersom fartøyet er nærmere land enn 2 timer når fiskeredskapet tas opp av sjøen. Fartøyet må sende meldingen så snart dette er mulig, og må uansett ikke gå til kai før meldingen er sendt.

§ 4 (melding om oppstart av fiske etter makrell med drivgarn), § 5 (melding om opptak fra lås), § 7 (melding om kaislag) og § 8 (posisjonsrapportering) har ikke trådt i kraft.

Hva gjør jeg om fartøyet er utenfor telefonens/nettbrettets dekningsområde?

Du skal registrere og sende landingsmeldingen på vanlig måte i telefonen eller nettbrettet, selv om fartøyet er utenfor et dekningsområde. Fiskeridirektoratet anser meldingen som sendt fra det tidspunktet den ble lagret og registrert på telefonen/nettbrettet.

Når fartøyet kommer innenfor smarttelefonens eller nettbrettets dekningsområde, vil meldingen automatisk bli sendt til Fiskeridirektoratet. I appen vil du kunne se både når meldingen ble registrert, og når den ble mottatt av Fiskeridirektoratet.