Nyheter

Hvordan styrke framtidens fiskerikontroll?

19.04.2021

Bli med på webinar den 28.april kl. 09.00 og lytt til debatten om framtidens fiskerikontroll. Hvordan kan dagens fiskeriforvaltning og etterlevelse av reguleringene styrkes gjennom digitalisering og automatisering? Og hvilke muligheter gir en slik tilnærming til å styrke markedsposisjonen for norsk sjømat som etisk og bærekraftig?

Usikkerhet i rømmingsstatistikken

16.04.2021

Vi har endret rutiner rundt publisering av rømmingstall. Det er nå kun tallene som akvakulturvirksomhetene selv melder inn som legges ut på våre nettsider. Nettsiden er også oppdatert med informasjon om datakvalitet og usikkerhet.

Vern av havet er mer enn bare verneområder

16.04.2021

Marine verneområder og nasjonalparker langs kysten er små sammenlignet med våre samlede havområder. Når det skal vurderes hvor effektivt marin natur tas vare på, må også tiltak i områder utenfor verneområdene tas i betraktning.

Lofotforskrifta er oppheva – fisket greit gjennomført

15.04.2021

Den lokale forskrifta som regulerer fisket i Lofoten vart oppheva ved midnatt mellom 15. og 16. april. I år har Fiskeridirektoratet hatt ein eigen kontrolloffensiv i torskefisket i nord og inspektørkorpset kan melde om at fisket har gått greit for seg.

Økt kontroll under årets tobisfiske

14.04.2021

Årets fiske etter tobis starter 15.april. Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Norges Sildesalgslag vil med bakgrunn i Nasjonal Strategisk Risikovurdering følge årets fiske tett for å unngå ulovlig innblanding av fisk under minstemål og redusere bifangst.

Fiskeriforvaltning som tar vare på verdifull marin natur

09.04.2021

Fiskeridirektoratet har innført ei rekke arealbaserte fiskeritiltak som gir positive og varige effektar for å bevare naturmangfaldet. Det kjem fram av ei fersk stortingsmelding, «Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur».

Webinar om framtidens fiskerikontroll

08.04.2021

Fiskeridirektoratet og SINTEF Ocean inviterer til åpent webinar om framtidens fiskerikontroll onsdag 28. april. Hvordan kan dagens fiskeriforvaltning og etterlevelse av reguleringene styrkes gjennom digitalisering og automatisering?