Nyheter

Data til nytte for hele samfunnet

23.06.2021

Fiskeridirektoratet har ansvar for en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene og det marine miljøet. Derfor må vi ha gode data om aktiviteten til fiskere, fiskekjøpere, oppdrettere og turistfiskebedrifter. Men en del data kan brukes til mer enn forvaltning, og vi har et ambisiøst mål om at de skal brukes av mange flere.

Økte torskekvoter

22.06.2021

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å refordele det gjenstående kvantumet av ufordelt tredjelandskvote på torsk i fiskevernsonen ved Svalbard på 4 837 tonn i tråd med gjeldende fordeling mellom fartøygruppene.

Beslag av fiskereiskap i Vestland

15.06.2021

I ein nyleg fellesaksjon mot ulovleg fiske i Vestland fylke gjennomført av Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Statens Naturoppsyn (SNO) vart det føretatt 58 beslag av ulovlege fiskereiskapar.

Tilbaketrekking av kapasitet

10.06.2021

Fiskeridirektoratet har vedtatt tilbaketrekking av 5% kapasitetsøkning tildelt etter «forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015».