Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Status på arbeid med marin forsøpling – 2023

Fiskeridirektoratet arbeider videre for å redusere marin forsøpling fra yrkesfiske, fritidsfiske og havbruk. Gjennom opprydningstiltak og forebyggende arbeid, støtte til forskning og utvikling og internasjonale prosesser ønsker vi å bidra i kampen for et renere hav. Fiskeridirektoratet har en femårig handlingsplan for arbeidet mot marin forsøpling (2021-2026). Med denne ønsker vi å styrke innsatsen på dette feltet.

Arbeid i 2022

I 2021 videreførte og styrket Fiskeridirektoratet arbeidet med handlingsplanen og vi har gjort god fremgang på en rekke tiltak. Vi har gjennomført flere holdningskampanjer, utredninger av regelverk og enkelte endringer i regelverket for å forebygge marin forsøpling, eller redusere forsøplingens skadevirkninger på dyreliv og miljø. Flere av tiltakene har lange tidshorisonter, og krever arbeid over flere år. Under følger eksempler på tiltak som ble gjennomført i 2022.

Opprydning av tapte fiskeredskap

Vår visjon er å redusere forsøpling og dermed behovet for opprydningsarbeid gjennom smartere og nedbrytbare løsninger for brukeren, men så lenge det fremdeles er behov, legger vi en betydelig innsats i opprydning av tapte fiskeredskap.

Årets opprydningstokt ble gjennomført over 45 døgn i området mellom Ålesund og Kirkenes, samt i snøkrabbefeltet i Barentshavet. Totalt ble det tatt opp 1 128 garn, 204 teiner, ca. 25 200 m line, 68 100 m tauverk, 8 540 m trålwire, diverse komponentdeler fra trål, snurrevad og snurpenot og betydelige mengder bøyer og anker. Mengden garn er blant den høyeste siden oppstarten av toktserien for 40 år siden. Mengden gjenstående og dumpet snurrevadtau som ble fjernet er den høyeste som noen gang er registrert med nærmere 42 km.

Det ble også gjennomført to lokale opprenskingstokt med fokus på opprydning av tapte fiskeredskap fra fritidsfiskere og kystnære yrkesfiskere. I 2022 var toktene lagt til områder rundt Drøbak og Ålesund. I Drøbak ble det benyttet to ROV fartøy, og hovedfokuset lå i og rundt hummerfredningsområdet i Drøbaksundet. På Mørekysten ble to fjorder nord for Ålesund stengt for anledningen, noe som muliggjorde sokning etter tapte sjøkrepsteiner.

Merking av fiskeredskap

Fra 1. januar 2022 ble det innført krav om at alle fiskeredskap som benyttes i teine- og rusefiske for fritidsfiskere skal merkes på selve redskapet. Erfaring har vist at betydelige mengder av spesielt teiner som benyttes av fritidsfiskere hvert år mistes eller blir gjenstående i sjøen. Lav brukerkunnskap antas å være hovedårsaken, men utilstrekkelig ansvarlighet avdekkes også som en vesentlig årsak. Kravet til merking forventes å kunne bidra til økt ansvarsfølelse og i tillegg bidra til økt sirkulær økonomi ved at gjenfunnet redskap lettere kan tilkomme eier. Lenke til regelverk for fritidsfiskere: https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Reiskap/Merking-av-reiskap

Gode holdninger og mer kunnskap

I 2022 arbeidet vi videre med holdninger og kunnskapsspredning for å redusere marin forsøpling, spesielt med tiltak rettet mot fritidsfiskere. Det tar tid å endre folks holdninger og adferd og dette er et arbeid som trolig vil fortsette i mange år fremover.

Det ble gjennomført en stor kampanje i samarbeid med Senter mot marin forsøpling, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet for å redusere tap av taustumper, redskapsrester, små plastbiter m.m. Målgruppen har vært alle som utøver en aktivitet på sjøen. Lenke: https://www.fiskeridir.no/Areal-og-miljo/hei-har-du-mista-noe

Vi gjennomførte også et seminar med leverandører og utsalgssteder for utstyr for fritidsfiskere, hvor fokuset var på ansvarlig redskapsbruk, utfordringene knyttet til regelbrudd og marin forsøpling fra fritidsfiskere, og hvordan vi kan hjelpe hverandre. Disse aktørene er et viktig ledd for å nå ut til fritidsfiskere.  Fiskeridirektoratet og redskapsleverandørene har sammenfallende interesser og en tettere dialog vil være nyttig for alle parter.

Nettkurs om ansvarlig fritidsfiske

I 2022 fikk vi utviklet et frivillig nettskurs om ansvarlig fritidsfiske, hvor målgruppen er alle som fisker med teiner, ruser, garn eller line. Kurset tar deltakeren gjennom regelverket for valgte fiskeredskap, en innføring i tapte redskap og spøkelsesfiske, samt hva en kan gjøre for å unngå å miste fiskeredskap og redusere marin forsøpling. Lenke: https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/kurset-skitt-fiske

 

Planlagt arbeid i 2023

Vi fortsetter å følge opp vår handlingsplan mot marin forsøpling og basert på føringer i den planlegges følgende tiltak i 2023 (se årshjul)

aarshjul-marin-forsoepling-2023.png
Årshjul handlingsplan mot marin forsøpling i 2023

 

Oppdatert: 11.05.2023