Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Fiskeridirektoratets handlingsplan mot marin forsøpling

Store mengder plast og andre solide materialer fra menneskelig aktivitet er på avveie i det marine miljø, og i vår del av verden ser vi at en betydelig mengde av forsøplingen har opphav i næringer og aktiviteter som vi forvalter. Fiskeridirektoratets handlingsplan mot marin forsøpling legger føringer for arbeidet vårt for reduksjon av marin forsøpling fra yrkesfiske, fritidsfiske og havbruksnæringen for 2021-2026.

Status på arbeid med marin forsøpling - mai 2023

Status på arbeid med marin forsøpling- februar 2022

Handlingsplanen inneholder tiltak som på ulike måter kan bidra til redusert forsøpling i havområdene våre, blant annet gjennom opprydningstiltak, forebyggende arbeid og satsning på forskning og utvikling.

Arbeid med forebyggende tiltak blir svært viktig for å redusere forsøplingen i et langtidsperspektiv. Likevel blir det fremover like viktig som alltid å rydde opp i avfall, spesielt tapte fiskeredskap for å redusere plastforsøpling, skjult beskatning og uetisk død for fisk og skalldyr. 

I tilfeller hvor det er vanskelig å unngå en viss mengde forsøpling, vil det implementeres tiltak som kan redusere forsøplingens påvirkning på miljøet og legge til rette for gjenfinning og opprydning.

Vi vil i stor gad jobbe med tiltakene i samarbeid og dialog med næringsaktører, fritidsfiskere, forskningsinstitusjoner, private og andre offentlige aktører.

Yrkesfiske

For yrkesfiske ønsker vi blant annet at det skal være gode ordninger for mottak og håndtering av avfall og effektive løsninger for rapportering av redskap.

Materialutvikling for at fiskeredskap skal avgi mindre plastfragmenter gjennom slitasje vil også være en del av det langsiktige arbeidet.

Fritidsfiske

Innen fritidsfiske er et viktig steg i forebyggingen å sikre tilstrekkelig kunnskap om riktig bruk av fiskeredskapet. I tillegg vil vi arbeide for å få på plass løsninger og krav om merking av selve redskapet og rapportering av tapt redskap.

For fritidsfiskere vil vi i løpet av de første årene av handlingsplanens virketid få på plass krav om merking med eieridentifikasjon på selve redskapet for teiner og ruser, i tillegg til krav om rapportering av tapte faststående fiskeredskap.

Havbruk

For havbruk har vi mer begrenset kunnskap og erfaring og her vil vi derfor blant annet drive kunnskapsinnhenting. Også her er det viktig med gode løsninger for mottak og håndtering av avfall.

I tillegg vil vi blant annet bruke vår myndighet til å drive tilsyn rettet mot marin forsøpling og sikre opprydning av akvakulturlokaliteter som er tatt ut av drift.

Dialog og holdningskampanjer

For alle gruppene vil vi jobbe med å bygge opp gode holdninger og tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene av marin forsøpling.

I 2021 vil vi starte med å etablere dialog og referansegrupper for næringsaktører og fritidsfiskere. Vi vil sette i gang holdningskampanjer og jobbe med å spre budskapet om å redusere marin forsøpling. Flere tiltak vil være i startfasen, for eksempel gjennomgang av regelverk.

I løpet av 2021 vil vi ta sikte på å fjerne 15 forlatte blåskjellanlegg i Agder.

Fiskeridirektoratets handlingsplan mot marin forsøpling