Merking av reiskap

Fiskereiskap som står i sjøen skal vere tydelig merka med eigars namn og adresse. Også sanke- og samleteiner skal merkast. Merket skal finnast på minst éi av blåsene eller bøyene. På utstyr som ikkje har blåse eller bøye, skal du merke sjølve reiskapen.

Teiner som står i sjøen til fangst av hummar skal ha minst eitt vak som er tydeleg merka med fiskarens deltakarnummer, namn og adresse (for yrkesfiskarar: fartøyets registreringsmerke). Teinene kan framleis settast fleire i lenke.

Det gjeld spesielle reglar for området utanfor fire nautiske mil av kystlinja . I Finnmark gjeld desse reglene også innanfor fire nautiske mil.

Oppdatert: 09.08.2020