Predator

Notveggen skiller oppdrettsfisken fra miljøet rundt, men ved enkelte tilfeller får Fiskeridirektoratet inn meldinger om pattedyr, fugl og fisk som har tatt seg inn i akvakulturanlegget. Disse kan føre til en økt risiko for rømming.

Fiskeridirektoratet får på årlig basis innsendt rømmingsmeldinger der ulike predatorer lager hull i not eller på annen måte tar seg inn i akvakulturanlegg. Av de som lager hull er pigghå og makrellstørje de vanligste fiskeartene. Sel og oter er pattedyr som også kan lage hull i not,  og vi får enkelte år innrapportert hendelser der hval har forvillet seg inn i et anlegg.

Pigghå er den predatoren som forårsaker klart flest hendelser i løpet av et år, og stort sett alle hendelsene skjer fra Trøndelag og sørover. Makrellstørje er en art som de senere år har vendt tilbake til norskekysten i større antall, etter mange år med få observasjoner.  Som en følge av økte forekomster, ser vi også en økning i antall hendelser der disse store fiskene tar seg inn i akvakulturanlegg gjennom notveggen.

Predatorangrep de siste årene

Under vises en månedlig oversikt over når predatorangrep har funnet sted de siste årene:

Månedlig oversikt over når predatorangrep har funnet sted de siste årene.