Knølhval i merd

Tidlig om morgenen i januar 2015 oppdaget ansatte på en lokalitet en hval i ei merd da de kom på jobb.

Fordi det ennå var mørkt, kunne de ikke se hvilke type hval det dreide seg om. Hvalen hadde gått gjennom notveggen og de ansatte kunne se hullet som var ca. 2 meter under vannoverflaten. De ansatte fikk raskt på plass en avkastnot som de senket ned foran hullet for å hindre rømming av fisk. Lokaliteten er plassert i Malangen på Nord-Senja og merden inneholdt 180 000 laks på to kilo. Det ble ikke konstatert rømming i forbindelse med denne hendelsen.

Figur 1. Da det lysnet utover dagen så de ansatte at det var en knølhval som var i merden. Foto:© SalMar Farming AS

Figur 1. Da det lysnet utover dagen så de ansatte at det var en knølhval som var i merden. Foto:© SalMar Farming AS

Hva skjedde og hva ble gjort?

Det hadde hele høsten 2014 stått mye sild i området rundt Nord-Senja og langs yttersiden av Kvaløya i Tromsø kommune og store ansamlinger av hval hadde fulgt silda. Det var i hovedsak spekkhogger og knølhval og noen finnhvaler som var observert.

Da det lysnet utover dagen så de ansatte at det var en knølhval som hadde gått gjennom notveggen. De anslo at hvalen var rundt ni meter lang. Hvalen hadde tvinnet et tau rundt halefinnen som hadde vridd seg inn i spekket på den ene siden av halefinnen. På grunn av at den satt fast i tauet forholdt den seg rolig ved merdkanten. For å lage en åpning i merden som hvalen kunne loses ut gjennom, ble det besluttet å løsne noen innfestingspunkt på notposen til flytekragen. Dette for å kunne senke toppen av notposen ned til en dybde på fem meter. Hvalen dykket umiddelbart ned mot bunnen av merden. Ansatte måtte så heise noten opp igjen. De klarte så ved hjelp av tauet rundt halefinnen å manøvrere hvalen opp til overflaten igjen. Ved hjelp av en båtshake klarte de å feste et tykkere tau rundt halefinnen samtidig som de fikk skjært løs tauet den hadde gått seg fast i. Det ble på nytt senket ned toppen av notposen til fem meter. Enden på tauet som var rundt halefinnen på hvalen ble festet rundt kranen på båten som lå ved merden og slik fikk de dradd hvalen baklengs ut gjennom åpningen i merden. Tauet ble løsnet og hvalen svømte vekk fra merden.

Figur 2. Foto: © SalMar Farming AS

Figur 2. Foto: © SalMar Farming AS

Figur 3. Ansatte anslår at knølhvalen var rundt ni meter. Foto: © SalMar Farming AS

Figur 3. Ansatte anslår at knølhvalen var rundt ni meter. Foto: © SalMar Farming AS

Veiledning til hvordan løse situasjoner med hval

Det er registrert et økende antall tilfeller hvor hval har kommet seg inn i merder med oppdrettsfisk og blitt innesperret. Slike hendelser vil kunne ha dyrevelferdsmessige konsekvenser både for hvalen og fisken, og ikke minst utgjøre en risiko for rømming av fisk på grunn av skader på merdene/ notposer. Disse hvalene er ofte friske dyr på næringssøk og skal i prinsippet slippes fri og ikke avlives. Skadde eller syke dyr skal i utgangspunktet også ut av merden, før eventuell avliving. Eventuelle aksjoner må derfor gjennomføres i samsvar med gjeldende regler for dyrevelferd. Likeledes må det tas tilbørlig hensyn til sikkerhet for personell som skal utføre eventuelle redningsoperasjoner.

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med dr.Egil Ole Øen, Havforskningsinstituttet v/ dr.Kathrine A. Ryeng og Mattilsynet utarbeidet en veiledning til hvordan slike situasjoner kan løses, hvem som har det operative koordinerende ansvaret for å håndtere slike hendelser og hvem som har beslutningsmyndighet vedrørende redning/avliving av hval.

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Veiledere/Haandtering-av-levende-strandet-hval

Oppdatert: 03.05.2019