Makrellstørje i merd

I 2023 har det blitt observert godt med makrellstørje langs norskekysten. Mye tyder på at bestanden er i vekst og det gjenspeiles nå i det vi observerer hver høst, når vi får besøk av disse kjempene.

En økning i forekomst langs kysten fører også til en økt sannsynlighet for at makrellstørjer kan påføre skader og ta seg inn i akvakulturanlegg, som har vært en utfordring de siste årene for flere selskap. I 2023 har det blitt satt ny rekord i antall hendelser der makrellstørje har tatt seg inn igjennom notveggen.

Figur 2 Oversikt over antall hendelser med makrellstørje i not per år
Figur 2 Oversikt over antall hendelser med makrellstørje i not per år

Årsaken til at makrellstørja tar seg inn i nota er høyst sannsynlig knyttet til matinntak. Det er likevel usikkert om det er fisken inne i merden eller fisk på utsiden den er ute etter.

Tidligere har det blitt spekulert i om størja kun tok seg inn i merder med smolt/liten fisk, fordi dette kunne minne om en makrellstim eller lignende, som størja som regel jager til daglig. Basert på hendelsene som er rapportert til Fiskeridirektoratet ser det ut til at denne antakelsen ikke stemmer. Det er ikke noe som tyder på at oppdrettsfiskens størrelse har noe å si for sannsynligheten for å få størje i not. Spennet strekker seg fra nyutsatt fisk til slakteklar, og alt i mellom. 

Makrellstørja etterlater seg et relativt lite hull i nota når den tar seg inn og stort sett alle hendelser rapporteres det i størrelsesorden rundt 60 cm i diameter. Dette samsvarer med fysiske målinger gjennomført på størjer i våre farvann, som viser at høyden (fiskens bredeste punkt) er omtrent 60 cm. Hvor hullet befinner seg i nota synes å være noe tilfeldig og rapporterte hendelser viser en dybde på alt i fra 3 til 31 m . Hendelsene som er rapportert har vist at det ikke alltid er lett å oppdage størja i merden, i flere tilfeller blir hullet oppdaget først.  

Figur 3 Bilde av hull i not fra makrellstørje. Foto: Selskapet
Figur 3 Bilde av hull i not fra makrellstørje. Foto: Selskapet

Den østatlantiske makrellstørjebestanden gyter om våren i Middelhavet. Etter gyting legger størja ut på næringsvandring til blant annet norske farvann. Her opptrer den vanligvis i tidsrommet august til november, og det er også da de rapporterte rømmingshendelsene har forekommet.

Havforskningsinstituttet: Les om makrellstørjen og dens vandringsmønster

Figur 4 Oversikt over antall hendelser med makrellstørje i not per måned
Figur 4 Oversikt over antall hendelser med makrellstørje i not per måned

Utbredelsen av hendelsene strekker seg fra Rogaland til og med Nordland, men særlig Vestland og Trøndelag er utsatt. 

Figur 5 Oversikt over plassering av hendelser med makrellstørje i not
Figur 5 Oversikt over plassering av hendelser med makrellstørje i not

Se oversikt over rømmingsstatistikk

Hva kan du gjøre?

Som et tiltak for å sikre god beredskap har Fiskeridirektoratet utarbeidet en veileder for håndtering av slike hendelser, basert på oppdretters erfaringer. 

Veileder: håndtering av makrellstørje i not

Makrellstørjebestanden reguleres av ICCAT som er et internasjonalt samarbeid for bevaring av atlantisk tunfisk. Kommisjonen har strenge regulatoriske krav til medlemslandene og med dette følger krav om rapportering som også akvakulturvirksomheter som får makrellstørje inn i anlegget må følge. Deriblant må det utstedes en fellingstillatelse fra Fiskeridirektoratet før makrellstørjen kan avlives.

Som det blir beskrevet i veilederen anbefales det at makrellstørjen fanges ved bruk av orkastnot. Oppdrettere i dag har naturlig nok orkastnøter som er beregnet til bruk på oppdrettsfisk. Det har ved enkelte tilfeller hendt at størja, som en stor og kraftfull fisk, sliter seg ut av kastet når oppdretter prøver å få kontroll på fisken. Det finnes orkast som er beregnet på større dyr og enkelte virksomheter har gått til anskaffelse av slike på sine beredskapslager.

Av de innrapporterte hendelsene oppdages ofte størja i forbindelse med fôring av oppdrettsfisken. Det kan være dårlig appetitt og endret adferd, som i mange av tilfellene har blitt observert på fôrkamera i merden. Det vil derfor være anbefalt å følge ekstra nøye med på dette i tidsrommet august-desember.

Læringspunkt

  • Følg ekstra nøye med på oppdrettsfiskens adferd i august-desember.
  • Vestland og Trøndelag er mest utsatt, men dette kan endre seg.
  • Hull på ca. 60 cm i perioden august-desember kan antyde makrellstørje i not.
  • Følg Fiskeridirektoratets veileder for håndtering av makrellstørje i not ved en hendelse og innarbeid denne i selskapets beredskapsplan i god tid før sesongen starter.
  • Fiskeridirektotatet forventer at at virksomheter i utsatte områder har vurdert risiko for hendelser med størje i not, og at det er satt i verk egnede tiltak. Tiltak kan være i form av opplæring av personell for å kunne oppdage hendelser tidlig, eller beredskapsøvelser.
 

Oppdatert: 07.12.2023