Makrellstørje forårsaket hull i not

Under spyling av not ble det oppdaget et hull i noten. Umiddelbart kunne det se ut som om hullet var oppstått under spylingen, men ved en tilfeldighet ble en makrellstørje oppdaget inne i nota.

Hva skjedde?

Dykkere ble tilkalt og reparerte hullet i nota som var på 2,5 m dyp. Det var ikke for senere den dagen at makrellstørja ble oppdaget i nota. Det ble satt ut gjenfangstgarn i anlegget.

Det ble bestemt at fisken skulle flyttes til en annen merd ved hjelp av brønnbåt. Det ble brukt ei orkastnot til å fange makrellstørja slik at den kunne tas ut av merden .Fisken ble så pumpet om bord i brønnbåt og flyttet til ei ny merd.

Anlegget er plassert i en fjord i Rogaland og det hadde blitt observert makrellstørje ved nærliggende lokaliteter i dagene før hendelsen. Det hadde samme dag som makrellstørja ble oppdaget  i nota, blitt observert fra fõringsentralen at fisken hadde vist tydelige tegn på stress.

Hull i nota. Foto: dykkerselskap
Figur 1: Makrellstørja laget et hull i nota som var 10 cm x 30 cm (foto: dykkerselskap)

Hva ble gjort

Makrellstørje var ikke vurdert som en risiko, da det tidligere ikke hadde vært observert makrellstørje såpass langt sør.

Virksomheten har tatt risikoen for makrellstørje i not inn som et risikomoment i virksomhetens risikovurdering. Tiltak som er innført er blant annet økt fokus og ekstra overvåking av laksens oppførsel i periodene da faren for Makrellstørje er størst (august - oktober).

Som ekstra beredskapstiltak er det gjort avtale med fisker for mottak av makrellstørje.

Læring

Makrellstørje er en art som de senere år har vendt tilbake til norskekysten i større antall, etter mange år med få observasjoner.  Som en følge av økte forekomster, ser vi også en økning i antall hendelser der disse store fiskene tar seg inn i akvakulturanlegg gjennom notveggen.

Virksomhetene må i sin risikovurdering på rømming av fisk, ta for seg makrellstørje som et risikomoment. Det må videre beskrives forebyggende tiltak for enten å eliminere risikoen helt eller redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

I denne hendelsen framkom det at laksen hadde viste tydelige tegn på stress tidligere samme dag som makrellstørja ble observert i nota. Dette ble observert av ansatte ved fôringssentralen. Det viste seg jo i ettertid at det var makrellstørje i området som mest sannsynlig har skremt laksen. For framtiden kan derfor laksens oppførsel være en god indikasjon på at det er makrellstørje rundt anlegge.

Veileder for håndtering av makrellstørje i not

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse

IK-akva §4 jf. § 5, bokstav f) (lovdata.no)

Oppdatert: 30.03.2022