Kongekrabbe (for yrkesfiskere)

Adgang til å delta

For å delta i åpen kystgruppes fangst av kongekrabbe må som hovedregel følgende vilkår være oppfylt:

  • fartøyet må være merkeregistrert i Øst-Finnmark, herunder kommunene Nordkapp og Porsanger
  • fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fangst av kongekrabbe og være på eller over 6 meter største lengde og under 15 meter største lengde
  • eier av fartøyet og høvedsmannen må være ført i fiskermanntallet
  • eier av fartøyet må være ført i fiskermanntallet i Øst-Finnmark, herunder kommunene Nordkapp og Porsanger, og ha vært ført der de siste tolv månedene
  • under utøvelse av fangst må eier selv være høvedsmann om bord i fartøyet

Fra 01.01.2021 blir vilkårene endret slik at også fartøy som er registret i Vest-Finnmark, kan delta på samme vilkår som fartøy fra Øst-Finnmark.

For nærmere detaljer, se deltakerforskriften .

Kvoteregulert område

Kart som viser regulering av kongekrabbe (kartverktøyet åpnes i nytt vindu)

Omtrent ved Nordkapp går det et skille mellom kvoteregulert område i øst og uregulert område i vest.

  • Innenfor kvoteregulert område øst for 26° Ø (inkludert blant annet deler av Magerøysundet, Porsangerfjorden og Kamøyfjorden) er kongekrabben en ressurs for fiskerinæringen, og regulert med kvoter.
  • Vest for 26° Ø (omlag ved Nordkapp) er det fri fangst og et ønske om å begrense mer spredning. 

Fiske etter kongekrabbe i kvoteregulert område er rapporteringspliktig.

Kvotefaktorer

Fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område kan i utgangspunktet fange og lande en fartøykvote tilsvarende en kvotefaktor på 0,1.  Fiskeridirektoratet region Nord kan tildele en høyere kvotefaktor basert på eierens sluttseddelførte omsetning av andre arter enn kongekrabbe i 2019.

Endelige fartøykvoter i 2020

Kvotefaktor

Fartøykvoter (tonn)

Antall fartøy

     

0,1

0,217

67

0,25

0,543

10

0,5

1,085

85

1

2,170

549

Tildelingen kan påklages etter reglene i forvaltningsloven §§ 28 og 29.

 Førstehåndsverdi

Førstehåndsverdi (kr) fra annet fiskeri i 2019

 

25 000 - 49 999

50 000 - 199 999

200 000 ≤

Redskap

Kravene til redskap, røkting og merking av redskap som kommer fram i utøvelseforskriften gjelder uavhengig av fangstområde.

Oppdatert: 08.03.2019