Kongekrabbe (for yrkesfiskere)

Regler for å delta i fangst av kongekrabbe for yrkesfiskere.

Adgang til å delta

For å delta i åpen kystgruppes fangst av kongekrabbe må som hovedregel følgende vilkår være oppfylt:

  • fartøyet må være merkeregistrert i Finnmark
  • fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fangst av kongekrabbe og være på eller over 6 meter største lengde og under 15 meter største lengde
  • eier av fartøyet og høvedsmannen må være ført i fiskermanntallet i Finnmark og ha vært ført der de siste 12 månedene
  • eier av fartøyet må være bosatt i Finnmark og ha vært bosatt der de siste 24 månedene. Det er de reelle forhold som er avgjørende og ikke den formelle registreringen i Folkeregisteret
  • under utøvelse av fangst må eier selv være høvedsmann om bord i fartøyet

For nærmere detaljer, se deltakerforskriften (lovdata.no)

Kvoteregulert område

Kart som viser regulering av kongekrabbe (kartverktøyet åpnes i nytt vindu)

Omtrent ved Nordkapp går det et skille mellom kvoteregulert område i øst og uregulert område i vest.

  • Innenfor kvoteregulert område øst for 26° Ø (inkludert blant annet deler av Magerøysundet, Porsangerfjorden og Kamøyfjorden) er kongekrabben en ressurs for fiskerinæringen, og regulert med kvoter.
  • Vest for 26° Ø (omlag ved Nordkapp) er det fri fangst og et ønske om å begrense mer spredning. 

Fiske etter kongekrabbe i kvoteregulert område er rapporteringspliktig.

Kvotefaktorer

Fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område kan i utgangspunktet fange og lande en fartøykvote tilsvarende en kvotefaktor på 0,1.

Fiskeridirektoratet region Nord kan tildele en høyere kvotefaktor basert på eierens sluttseddelførte omsetning av andre arter enn kongekrabbe i 2020. Det kan også legges til grunn omsetning fra sjølaksefiske, dersom det blir tilstrekkelig dokumenter ved bilag og næringsoppgave.

Fartøykvoter i 2021 tildeles etter følgende stige:

Førstehåndsverdi (kr) fra annet fiskeri i 2020

Kvotefaktor

Fartøykvote (tonn)

     
0 – 24 999

0,1

0,181
25 000–49 999

0,25

0,454
50 000–199 999

0,50

0,907

200 000 ≤

1,0

1,814

Redskap

Kravene til redskap som fluktåpning, rømmingshull, merking samt røkting av redskap kommer fram i høstingsforskriften. For fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område gjelder ikke kravet til fluktåpning. Det er krav om rømmingshull i teiner for fangst av kongekrabbe.

Rettleiing for montering av rømmingshol i teiner for fangst av kongekrabbe (pdf, 410kB) (pdf, 419.5 kB)

Kongekrabbe i kvoteregulert område kan bare fanges med teiner. Hver fartøy kan ha inntil 30 teiner. Det følger nærmere krav til utforming av fluktåpninger og montering av disse. Utenfor kvoteregulert område er det forbudt å benytte teiner med fluktåpning.

Teiner som skal benyttes til fangst av kongekrabbe skal røktes minst én gang per uke. Samleteiner til lagring av kongekrabbe skal røktes annen hver dag.

All fangst av kongekrabbe skal ilandsføres, død eller levende.

Kystfiskeappen

Fra og med 15. februar 2021 plikter alle fartøy som har adgang til å drive fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område å rapportere fangst i kystfiskeappen, uavhengig av om de faktisk benyttter seg av denne adgangen.

Du finner mer informasjon om plikt til å rapportere fangt i kystfiskeappen her.