Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Kongekrabbe for yrkesfiskere

Her finner du hovetrekkene i regelverket for å delta i fangst av kongekrabbe for yrkesfiskere.

I reguleringen skilles det mellom innenfor og utenfor kvoteregulert område. Innenfor det kvoteregulerte området er fangsten strengt regulert, mens fangsten er friere utenfor. Målet er å begrense spredningen av kongekrabbe. 

Området er vist i kartet under og hovedskillet går ved 26° Ø, som er om lag ved Nordkapp. 

Adgang til å delta

Alle fiskere kan delta i fisket utenfor kvoteregulert området, mens  deltagelsen innenfor er avgrenset til fartøy med spesiell tillatelse. 

Søk om å delta i fangst av kongekrabbe

Et lite antall fartøy har fisketillatelse i lukket gruppe. 

Fartøy kan delta i åpen gruppe når følgende vilkår er oppfylt:  

 • fartøyet må være merkeregistrert i Finnmark 
 • fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fangst av kongekrabbe og være på eller over 6 meter største lengde og under 15 meter største lengde 

 • høvedsmannen må være ført i fiskermanntallet i Finnmark 

 • eier av fartøyet må ha vært ført i fiskermanntallet de siste 12 månedene, i tillegg til å være bosatt i Finnmark og ha vært bosatt der de siste 24 månedene. Det er de reelle forhold som er avgjørende og ikke den formelle registreringen i Folkeregisteret 

 • under utøvelse av fangst må eier selv være høvedsmann om bord i fartøyet 

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier (lovdata)

Kvotefaktorer og bifangst 

Utenfor det kvoteregulerte området er det ikke kvotebegrensninger for fartøy. Fartøy med adgang til å delta i det kvoteregulerte området kan i utgangspunktet fange og lande en fartøykvote tilsvarende en kvotefaktor på 0,1. Mengden vil variere, spesielt avhengig av størrelsen på totalkvoten. 

Fiskeridirektoratet kan øke kvotefaktoren basert på eierens omsetning av andre arter enn kongekrabbe forutgående år, inklusiv tilstrekkelig dokumentert sjølaksefiske. 

I tillegg til fartøykvoten på hannkrabbe, kan fartøyet lande en andel skadede hann- og hunnkrabber. 

Det er tillat for merkeregistrerte fartøy som fisker med bunngarn eller line, å ha en andel kongekrabbe som bifangst. 

Redskap og minstemål 

I kvoteregulert område gjelder følgende vilkår: 

 • Det kan kun fangstes kongekrabbe med teiner 

 • Hvert fartøy kan fangste med inntil 30 teiner 

 • Teiner skal ha fluktåpninger. 

 • Minstemålet er 13 cm, målt fra øyehulen til innbuktning bak på ryggskjoldet. Levedyktige dyr under denne størrelsen skal settes ut igjen. 

 

Utenfor kvoteregulert område gjelder følgende vilkår: 

 • Det kan fangstes med flere fiskeredskaper, og ikke bare teiner. 

 • Teiner skal ikke ha fluktåpning. 

 • All fangst skal ilandføres, død eller levende. 

 

I begge områder gjelder følgende vilkår: 

 • Teiner skal ha rømmingshull for å motvirke spøkelsesfiske. 

 • Teiner skal røktes minst én gang per uke. 

 • Fangsten kan lagres i samleteiner i sjøen. Ved lagring må teinene røktes annen hver dag. 

 • Både teiner og samleteiner skal ha minst ett vak (blåse, flyt eller dobbe), og alle vak skal være merket med registreringsmerket. 

Kravene til redskap som fluktåpning, rømmingshull, merking samt røkting av redskap kommer fram i høstingsforskriften. 

Rapportering

I kvoteregulert område skal fartøy sende melding til Fiskeridirektoratet ved oppstart og avslutning av fisket. 

Skjema for melding ved oppstart og avslutning av fisket

All fangst skal rapporteres gjennom kystfiskeappen eller elektronisk fangstrapportering (ERS), avhengig av fartøyets størrelse.  

Kystfiskeappen

Elektronisk fangstrapportering (ERS)


Fartøy som ikke er underlagt kravet til posisjonsrapportering i ERS-forskriften, skal være utstyrt med automatisk identifikasjonssystem AIS: 

 • Posisjonsrapporteringssystemet skal være aktivt til enhver tid gjennom hele kvoteåret, med mindre internasjonale avtaler, regler eller standarder åpner for beskyttelse av navigasjonsopplysninger. 
   
 • Unntak gjelder dersom strømtilførselen må brytes grunnet vedlikehold av systemet, verkstedopphold eller når fartøyet skal ligge uvirksomt i mer enn 14 dager.
   
 • Det skal sendes melding til Fiskeridirektoratet før strømmen brytes.

  Skjema for å sende melding om avslått/påslått AIS sporingsutstyr 
   
 • Når strømmen til AIS eller posisjonsrapporteringssystemet er brutt kan ikke fartøyet endre posisjon. 

Posisjonen til teinene, inklusive samleteiner, som settes skal rapporteres til Kystvakten. 

Landing og omsetning av kongekrabbe skal registreres på landings- og sluttsedler der opplysninger om fangsten skal oppgis.