På denne siden blir det gjort tilgjengelig diverse informasjon knyttet til oppfølging av Stortingsmelding 32 (2018-2019) - "Et kvotesystem for økt verdiskapning - en fremtidsrettet fiskerinæring" (regjeringen.no), Riksrevisjonens "Undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket" (riksrevisjonen.no) og en ny kvotemelding som er signalisert i Hurdalsplattformen (regjeringen.no).

Vi vil oppfordre til å ta kontakt med oss dersom det skulle vise seg at det er feil i de tall som blir presentert.

Kvotesystemet er enkelt forklart regler for hvem som kan fiske, hvor mye de kan fiske, og hvordan de kan fiske. Reglene gjelder for alt fra de minste sjarkene til de største trålerne, og er med på å bestemme hvordan fisken kan høstes og hvordan kvoter fordeles.