Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Dagens kvotesystem og kortsiktig kvoteleie

En oversikt over dagens kvotesystem for lukkede fiskeri er et nyttig faktagrunnlag for vurdering av tiltakene i kvotemeldingen (Et kvotesystem for økt verdiskaping, Meld. St. 32. 2018-2019). Oversikten viser omfanget av reguleringene. Over 30 fiskerier med et stort mangfold er kartlagt. 

Ett av tiltakene som kvotemeldingen skisserer er kortsiktig kvoteleie, altså at fartøy innen definerte fartøygrupper skal kunne leie kvoter av hverandre. Meldingen uttrykker samtidig at fiskerier med overregulering ikke vil egne seg for denne type tiltak.

Fiskeriene er kategorisert etter hvorvidt de er egnet for kvoteleie (se vedlegg i boksen til høyre). Fiskeri som kan være egnet for kortsiktig kvoteleie kjennetegnes ved å være relativt store fiskeri der det er etablert faste kvotefaktorer (eller kan etableres) for lukkede grupper. Fiskeriene er delt inn i bunnfiskeri og pelagisk fiskeri. I tillegg er det laget en oversikt over øvrige fiskeri.

Oversikten gir følgende informasjon:

  • reguleringsgruppe
  • konsesjons- og deltakeradgang
  • kvotefordelingsnøkler som angir fordeling av totalkvoten på ulike fartøygrupper
  • fartøy- / maksimalkvote
  • nivå på overreguleringsgrad
  • foreløpig vurdering av årlig kvoteutveksling (ut- og innleie) mellom fartøy

I tillegg er det et merknadsfelt som gir utfyllende informasjon om de ulike fiskeriene.   

Oversikten er basert på reguleringene av fiskeriene for 2019.

Innspill til oversikten

Innspill til oversikten kan sendes til følgende e-post: postmottak@fiskeridir.no merket med «kvotemeldingen».