Presisering om rapportering av rund og ubearbeidet fisk på sjø

Fiskeridirektoratet presiserer at fangst alltid skal rapporteres per art i rund vekt i det elektroniske rapporteringssystemet (ERS). Med rund vekt menes den vekten fisken har når den blir tatt om bord i båten, inkludert mageinnhold med videre, og før eventuell bearbeiding.

Bløgging regnes her ikke som bearbeiding.

Når fangsten oppbevares rund og ubearbeidet om bord skal det ikke gjøres noen omregninger før kvantumet rapporteres i ERS. Dette gjelder uansett hvordan fangsten skal omsettes.

Vurdering av avvik

Når Fiskeridirektoratet kontrollerer en landing, vil inspektørene sammenligne fangst rapportert i ERS med innveid kvantum og seddelført kvantum. Fiskeridirektoratet vil ved vurdering av eventuelle avvik ta hensyn til fiskens tilstand, blant annet fiskens mageinnhold, og mengde rogn og melke/isselje mv.

– Under vinterfisket etter torsk vil det si at avvik mellom rapportert rund og ubearbeidet torsk i ERS og seddelført sløyd vekt ved landing kan være større enn den offisielle faktoren på 1,5 (sløyd uten hode) skulle tilsi, uten at direktoratet vil reagere, sier seksjonssjef Thord Monsen i Fiskeridirektoratet.

For å kunne dokumentere omregningsfaktoren mellom rund og sløyd vekt for torsk i den enkelte landing, vil det være aktuelt for Fiskeridirektoratet å gjennomføre en sløyeprøve under enkelte kontroller.

Oppdatert: 08.03.2023