Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Prinsipper for revisjon av offisiell statistikk

Statistikk kan bli gjenstand for planlagt revisjon. Dette kan blant annet skyldes nye og bedre kildedata, justeringer av tall og endringer av metoder, klassifikasjoner og definisjoner. Brukerne skal få vite hvorfor revisjoner av statistikk foretas, og store endringer i metode varsles på forhånd.

Her beskrives de overordnede prinsippene og retningslinjene for revisjon av publisert statistikk i Fiskeridirektoratet.

Prinsippene følger anbefalinger i de europeiske retningslinjene for statistikk (ssb.no), «European Statistics Code of Practice». Dette innebærer at revisjoner følger felles prosedyrer og prinsipper, er dokumentert og gjøres kjent for brukerne.

Revisjoner i publiserte tall kan skyldes feil, men de kan også være planlagte. Den overordnede revisjonspolitikken omhandler bare håndtering av planlagte revisjoner. Prinsipper for håndtering av feil 

Planlagte revisjoner kan skyldes nye og bedre kildedata (ofte sent innkomne data i administrative datasystemer), og endringer i metode, klassifikasjoner og definisjoner.

Det er hensiktsmessig å skille mellom regelmessige og ikke-regelmessige revisjoner. Regelmessige revisjoner omfatter publisering av endelige tall som publiseres etter foreløpige. Ikke-regelmessige revisjoner omfatter endringer i metode, klassifikasjoner og definisjoner.

Hovedprinsipper for revisjoner

  • Brukerne skal vite hvorfor revisjoner foretas.
  • Ved publisering av foreløpige tall skal det opplyses om når disse vil bli revidert.
  • Størrelsen på revisjonene skal oppgis når reviderte tall publiseres. Ved spesielt store eller uvanlige justeringer skal årsaken forklares.
  • Store endringer i metode varsles til brukerne på forhånd.
  • Det skal vurderes om og hvilke tilbakeregninger/endringer i tidligere publiserte tall som skal gjøres.

Kriterier for revisjoner - hvorfor og hvordan

Aktualitet og nøyaktighet er to viktige kvalitetsdimensjoner i statistikken. Disse må balanseres mot hverandre da nøyaktigheten normalt øker med lengre produksjonstid. Dette gjelder særlig statistikk basert på registre, hvor det kan være et etterslep i oppdateringen av disse. Men også i utvalgsundersøkelser vil en ha et valg mellom å avslutte datainnsamlingen tidlig med lav svarprosent og purre oppgavegiverne flere ganger for å få så høy svarprosent og dermed nøyaktighet som mulig. For å ivareta både aktualitet og nøyaktighet har vi derfor noen statistikker der det publiseres regelmessig foreløpige tall som revideres for bedre nøyaktighet.

Ikke-regelmessige revisjoner skjer ved behov for endringer i metode, klassifikasjoner og definisjoner. I forbindelse med slike revisjoner, skal brukerne orienteres på forhånd, og så tidlig som mulig.

Foreløpige tall

Ved publisering av foreløpige tall, skal dette framgå av tekst og i dokumentasjon i tilknytning til tabeller. Når de foreløpige tallene erstattes av endelige tall eller en senere versjon av foreløpige tall, blir normalt de opprinnelige tallene skrevet over i publiserte tabeller. Alle publiserte versjoner av tabeller tas vare på, og kan fås på forespørsel.

Revisjon for hver enkelt undersøkelse

For undersøkelser der det publiseres foreløpige tall, skal dette være omtalt i «Om statistikken».