Prinsipper for kommunikasjon og formidling av offisiell statistikk

Hovedprinsippene for Fiskeridirektoratets kommunikasjon og formidling av offisiell statistikk er åpenhet, tilgjengelighet, forståelighet og uavhengighet samt konfidensialitet.

Fiskeridirektoratets nettsider er hovedkanal for formidling, der det publiseres statistikk og analyser.

Fiskeridirektoratet er produsent av både forvaltningsstatistikk og offisiell statistikk. Statistikk og analyser basert på data for offisiell statistikk, er merket med "offisiell statistikk". Forvaltningsstatistikk skal ikke publiseres i samme tabeller som offisiell statistikk.

Prinsippene for kommunikasjon og formidling som omtales her, gjelder for det vi produserer og formidler av offisiell statistikk.

Prinsippene for kommunikasjon og formidling av offisiell statistikk i Fiskeridirektoratet bygger på statistikkloven (lovdata.no) og retningslinjer for europeisk statistikk (ssb.no). I tillegg er også kvalitet i statistikken og analysene sentralt i formidlingen.

Åpenhet

Fiskeridirektoratet skal være åpen om alle forhold ved statistikk og analyser. Eventuelle feil i publisert materiale skal rettes så snart som mulig, med tydelig markerte rettinger. Det skal redegjøres for planlagte revisjoner av statistikken, og brukerne varsles på forhånd om store endringer. Vi arbeider for at kvaliteten i statistikk og analyser skal være mest mulig åpent tilgjengelig i dokumentasjon.

Fiskeridirektoratet publiserer åpne data, og det er da forvaltningsdata (og ikke data for offisiell statistikk) som er grunnlaget for slik publisering.

Tilgjengelighet

Statistikk og analyser er et offentlig gode, gratis og tilgjengelig for alle på fiskeridir.no. Det skal være lett å finne Fiskeridirektoratets tall og bruke dem. I hovedsak er statistikkene våre på norsk, men vi har også noe på engelsk.

Brukerne skal enkelt finne informasjon om hvordan de kan få bistand til å få svar på spørsmål. Brukere som har komplekse forespørsler som de ikke selv kan finne ut av på fiskeridir.no får bistand til dette.

Fiskeridirektoratet skal være tilgjengelig og åpen for tilbakemeldinger fra brukerne av statistikk og analyser. Brukerne kan enkelt nå oss via kontaktinformasjon spesielt i tilknytning til den enkelte statistikk og generelt på fiskeridir.no.

Alle tall kan eksporteres, bearbeides og videreformidles og fritt benyttes av andre virksomheter eller privatpersoner. All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for bruk av offentlige data (NLOD).

Forskere ved forskningsinstitusjoner kan søke om å få tilgang til data til forskning (mikrodata).

Forståelighet

Fiskeridirektoratets kommunikasjon skal være klar og tydelig, og budskapet skal være forståelig. Fiskeridirektoratet skal bruke et klart språk og hovedresultatene fra statistikk og analyse som har interesse for allmennheten, skal kunne forstås uten ekspertkompetanse. Fiskeridirektoratet arbeider for å ha gode metadata, som skal være tilgjengelige i "Om data"/"Om statistikken" eller i andre egnede formater.

Analyse av statistikken skal tilføre ny kunnskap og bedre forståelsen av statistikken i samfunnet.

Uavhengighet

Fiskeridirektoratet bestemmer på selvstendig grunnlag hva slags statistikk som skal produseres, hvilke metoder som skal benyttes, og når og hvordan statistikk og analyser skal publiseres.

Formidlingen skal være upartisk og objektiv. Den skal være balansert, dekkende og korrekt, uavhengig av myndigheter, interessegrupper og politiske formål. Fiskeridirektoratet skal ikke fortie funn som er kontroversielle.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk og analyser før de er publisert samtidig for alle på fiskeridir.no. Statistikk og analyse skal være varslet i god tid i Statistikkalenderen, og gjøres tilgjengelig for alle samtidig. Mulige avvik fra varslet dato markeres i kalenderen.

Konfidensialitet

Offisiell statistikk publiseres i størst mulig grad slik at opplysninger ikke kan føres tilbake til en oppgavegiver eller annen identifiserbar enkeltperson. Opplysninger om enkeltpersoner og virksomheter kan tilgjengliggjøres til forskningsformål etter søknad, men da under strenge betingelser slik at personvernet er ivaretatt.

Standarder og klassifikasjoner

I produksjonen av statistikken skal vi bruke våre egne klassifikasjoner. Våre klassifikasjoner skal så langt det lar seg gjøre være sammenlignbare med andre europeiske og internasjonale klassifikasjoner.

Fiskeridirektoratet skal benytte internasjonale standarder for definisjoner der dette er naturlig.

Oppgavebyrde

I Fiskeridirektoratet skal vi så langt som mulig utnytte våre egne administrative registre til offisiell statistikk. Dette vil redusere oppgavebyrden for næringsaktørene.

Vi bør også så langt som mulig undersøke muligheten for å utnytte eksterne administrative datakilder i produksjon av offisiell statistikk til erstatning for egne datainnsamlinger.