Kvalitet i offisiell statistikk

Fiskeridirektoratet skal produsere og formidle statistikk og analyser av høy kvalitet. Statistikken skal møte brukernes behov og produseres mest mulig effektivt.

Statistikken skal utarbeides på et faglig uavhengig grunnlag og skal være:

  • relevant
  • nøyaktig og pålitelig
  • aktuell og punktlig
  • sammenlignbar og sammenhengende
  • lett tilgjengelig og godt dokumentert

Ansvar for produksjon og formidling av offisiell statistikk

I Fiskeridirektoratet er produksjon og formidling av offisiell statistikk lagt til statistikkavdelingen. (pdf, 371.5 kB)

Leder for statistikkseksjonen har eneansvar for beslutninger med hensyn til statistiske metoder, standarder og prosedyrer og innholdet og tidspunkt for statistiske publiseringer.

Rammer for kvalitetsarbeidet

Statistikkloven (lovdata.no) og retningslinjene for europeisk statistikk (ssb.no) (Code of Practice) gir en ramme for kvalitetsarbeidet i Fiskeridirektoratet. Retningslinjene består av 16 prinsipper med en rekke underliggende indikatorer. I tillegg til kvalitetskrav for produkter og prosesser inneholder retningslinjene krav til institusjonene som produserer offisiell statistikk.

Kvalitetsarbeidet er også forankret i Fiskeridirektoratets samfunnsoppdrag og strategi.

Kvalitetssystem

I Fiskeridirektoratet jobber vi godt med kvalitetssikring på et detaljert nivå. Vi er også i en fase der vi tar i bruk ulike verktøy for å sikre at vi har et mer helhetlig kvalitetssystem.

Nøkkelen til kvalitet i statistiske produkter ligger i arbeidet med å forbedre prosessene. Kvalitetsarbeid kan omfatte bruk av ulike ulike verktøy:

  • Kvalitetsindikatorer
  • Kvalitetsdokumentasjon
  • Selvvurderinger
  • Evalueringer
  • Kvalitetsrapport

I Fiskeridirektoratet har vi tatt i bruk kvalitetsindikatorer for de fleste av våre statistikker, og vi har også gjort offentlig tilgengelig kvalitetsdokumentasjon for noen av våre statistikker. Vi ønsker å jobbe videre med utvikling av kvalitetsarbeidet i Fiskeridirektoratet ved å utvide bruken verktøy vi allerede har tatt i bruk og innføre de for alle våre statistikker.

Fiskeridirektoratet deltar i et metodenettverk for kvalitet, underlagt Utvalget for offisiell statistikk. Det er Statistisk sentralbyrå som leder metodenettverket. Gjennom dette nettverket håper vi å få tilgang til gode metoder og etablert praksis som vi kan implementere i vår organisasjon for å få på plass et godt og helhetlig kvalitetssikringssystem.

Fiskeridirektoratets arbeid med offisiell statistikk inngår også i det norske statistikksystemet. Vårt kvalitetssystem må derfor ses i sammenheng med dette. Statistisk sentralbyrå har siden 2021 gjennomført årlige kvalitetsevalueringer med alle norske produsenter av offisiell statistikk. De første to årene var evalueringen på et overordnet nivå, men for 2023 ble evalueringen gjennomført på statistikknivå. I 2023 har Statistisk sentralbyrå i tillegg gjennomført en kvalitetsgjennomgang av Fiskeridirektoratets fangststatistikk. Både kvalitetsevalueringene og kvalitetsgjennomgangene resulterer i tiltak for forbedring av kvaliteten.

Fiskeridirektoratets fangststatistikk og akvakulturstatistikk er også europeisk offisiell statistikk. I den forbindelse har også vår statistikkproduksjon blitt evaluert som en del av det norske statistikksystemet når Eurostat (EUs statistikkbyrå) gjennomfører Peer Review. Slike evalueringer har vært gjennomført i 2007/2008, 2014/2015 og 2021/2022. I forbindelse med evalueringen i 2021/2022 ble det også formulert tiltak for forbedring til andre statistikkprodusenter enn de nasjonale byråene.