Kvalitet i offisiell statistikk

Fiskeridirektoratet skal produsere og formidle statistikk og analyser av høy kvalitet. Statistikken skal møte brukernes behov og produseres mest mulig effektivt.

Statistikken skal utarbeides på et faglig uavhengig grunnlag og skal være:

  • relevant
  • nøyaktig og pålitelig
  • aktuell og punktlig
  • sammenlignbar og sammenhengende
  • lett tilgjengelig og godt dokumentert

Ansvar for produksjon og formidling av offisiell statistikk

I Fiskeridirektoratet er produksjon og formidling av offisiell statistikk lagt til statistikkavdelingen. (pdf, 371.5 kB)

Leder for statistikkseksjonen har eneansvar for beslutninger med hensyn til statistiske metoder, standarder og prosedyrer og innholdet og tidspunkt for statistiske publiseringer.

Rammer for kvalitetsarbeidet

Statistikkloven (lovdata.no) og retningslinjene for europeisk statistikk (ssb.no) (Code of Practice) gir en ramme for kvalitetsarbeidet i Fiskeridirektoratet. Retningslinjene består av 16 prinsipper med en rekke underliggende indikatorer. I tillegg til kvalitetskrav for produkter og prosesser inneholder retningslinjene krav til institusjonene som produserer offisiell statistikk.

Kvalitetsarbeidet er også forankret i Fiskeridirektoratets samfunnsoppdrag og strategi.

Kvalitetssystem

I Fiskeridirektoratet jobber vi godt med kvalitetssikring på et detaljert nivå. Vi har imidlertid ennå ikke fått på plass tilstrekkelige verktøy for å sikre at vi har et mer helhetlig kvalitetssystem.

Nøkkelen til kvalitet i statistiske produkter ligger i arbeidet med å forbedre prosessene. Kvalitetsarbeid kan omfatte bruk av ulike ulike verktøy:

  • Kvalitetsindikatorer
  • Kvalitetsdokumentasjon
  • Selvvurderinger
  • Evalueringer
  • Kvalitetsrapport

I Fiskeridirektoratet har vi tatt i bruk kvalitetsindikatorer for de fleste av våre statistikker, og vi har også gjort offentlig tilgengelig kvalitetsdokumentasjon for noen av våre statistikker. Vi ønsker å jobbe videre med utvikling av kvalitetsarbeidet i Fiskeridirektoratet ved å ta i bruk verktøy vi allerede har tatt i bruk og innføre de for alle våre statistikker. Vi ønsker også å ta i bruk nye verktøy, som for eksempel selvvurderinger, som vi kun sporadisk har benyttet til nå.

Fiskeridirektoratet deltar i et metodenettverk for kvalitet, underlagt Utvalget for offisiell statistikk. Det er Statistisk sentralbyrå som leder metodenettverket. Gjennom dette nettverket håper vi å få tilgang til gode metoder og etablert praksis som vi kan implementere i vår organisasjon for å få på plass et godt og helhetlig kvalitetssikringssystem.