Offisiell statistikk over fiskeri og akvakultur i Norge

Fiskeridirektoratet har ansvar for å utarbeide og formidle offisiell statistikk over fiskeri og akvakultur i Norge, og vi er en av de største produsentene av offisiell statistikk i Norge. Det innebærer mye mer enn bare å formidle tall, og det stiller strenge krav til oss som statistikkprodusent.

Ansvaret innebærer å innhente og kvalitetssikre data og gjøre disse tilgjengelig. Formidlingen skjer først og fremst på våre nettsider. Vi har også ansvar for å rapportere på vårt område i tråd med Norges internasjonale forpliktelser, blant annet til Eurostat.

Fram til 2021 formidlet også Statistisk sentralbyrå offisiell statistikk over fiskeri og akvakultur, men nå blir dette kun gjort av Fiskeridirektoratet.

Forvaltningsstatistikk vs. offisiell statistikk

Fiskeridirektoratet er produsent av både forvaltningsstatistikk og offisiell statistikk. All innsamling av data skjer med hjemmel i lov eller forskrift. Dataene blir i utgangspunktet innsamlet for forvaltnings- og kontrollformål, men benyttes altså også for offisiell statistikk. Vi har et tydelig skille i vår database på data som benyttes til forvaltnings- og kontrollformål og for offisiell statistikk.

Kvalitetskrav

Utgangspunktet i kvalitetsarbeidet er kravene til offisiell statistikk slik de fremkommer i statistikkloven (lovdata.no) og European Code of Practice: faglig uavhengighet, upartisk, objektiv, pålitelig, kostnadseffektiv, relevant, nøyaktig, aktuell, punktlig, tilgjengelig og klar, sammenlignbar og sammenhengende.

Offisiell statistikk på nettsidene

Fiskeri

Akvakultur

Fra 2021 har Fiskeridirektoratet også fått ansvar for å utarbeide statistikk over totalbestand og gytebestand for utvalgte fiskeslag. Her er Havforskningsinstituttet kilde til dataene.

Merket med «Offisiell statistikk»

Fiskeridirektoratet lager flere statistiske publikasjoner der det finnes mye informasjon både innenfor fiskeri og akvakultur. Det er også mye statistikk som er tilgjengelig i tabeller og interaktive rapporter på nettsidene våre. Alle statistikkprodukter som er basert på offisielle data er merket med «Offisiell statistikk». 

Som medlem i Utvalget for offisiell statistikk bidrar Fiskeridirektoratet i arbeidet med å utvikle norsk statistikk. Dette innebærer blant annet å gi innspill til hvilke statistikkområder som bør inngå i statistikkprogrammet, herunder offisiell statistikk på fremtidige datakilder.

Dokumentasjon

Hvilke prinsipper vi jobber etter når vi utarbeider offisiell statistikk:

  1. Kvalitet i offisiell statistikk
  2. Prinsipper for kommunikasjon og formidling av offisiell statistikk
  3. Prinsipper for retting av feil i publiseringer av offisiell statistikk
  4. Prinsipper for revisjon av offisiell statistikk