Fiske etter kongekrabbe for fritidsfiskarar

Som fritidsfiskar kan du fiske inntil 10 kongekrabber årleg innanfor kvoteregulert område til eige hushald. Du kan berre bruke éi teine, og minstemålet for kongekrabbe er 13 cm.

Utanom kvoteregulert område er det ingen krav til minstemål eller avgrensing på kor mykje du kan fangste til eige bruk. All fangst av kongekrabbe, både i og utanfor kvoteregulert område, er rapporteringspliktig.

Krav om rømmingshol

Det er innført krav om rømmingshol i teiner for fangst av kongekrabbe.

Merk at dette også gjeld turistfiskebedrifter som tilbyr sine gjester å delta på fangst av kongekrabbe.

Les meir om rømminghol i teiner

Kvoteregulert område

Kongekrabbe fanst tidlegare berre i det nordlege Stillehavsområdet, frå Japanhavet i sør til Kamtsjatkahalvøya i nord.

Arten blei introdusert til Murmanskfjorden av sovjetiske forskarar på 1960-talet for å auke verdigrunnlaget for befolkninga i Murmansk. Sidan har den spreidd seg aust- og vestover i det sørlege Barentshavet, og også langs delar av norskekysten.

På norsk side har kongekrabbens invasjon skapt store utfordringar med påverknad på botnfauna, fiskeri og ressursforvalting. Dette har bidratt til at det i dag er ei todelt fangstordning. Omtrent ved Nordkapp går det eit skilje mellom kvoteregulert område i aust og uregulert område i vest.

  • Innanfor kvoteregulert område aust for 26° A (inkludert blant anna delar av Magerøysundet, Porsangerfjorden og Kamøyfjorden) er kongekrabben ein ressurs for fiskerinæringa, og regulert med kvotar.
  • Utanom kvoteregulert område vest for 26° A (omlag ved Nordkapp) er det fri fangst og eit ønske om å avgrense meir spreiing. Utanfor kvoteregulert område er det ingen avgrensing i fiske til eige bruk.

Kart som viser regulering av kongekrabbe (Fiskeridirektoratets kartløysing)

Rapportering

Også fritidsfiskarar skal rapportere fangst til Fiskeridirektoratet - både utanfor og innanfor kvoteregulerte område.

Skjema for å rapportere fangst av kongekrabbe for fritidsfiskarar

Reiskap

Krava til reiskap, røkting og merking av reiskap som kjem fram i haustingsforskrifta gjeld også for fritidsfiske, uavhengig av fangstområde.

I kvoteregulert område er det påbode med fluktopning i teiner, mens det utenfor kvoteregulert område er forbode med fluktopning.  

Reiskapsavgrensing ved hausting av kongekrabbe, snøkrabbe og reker (lovdata)

Teiner til fangst av kongekrabbe må røktas minst ein gong kvar veke.

Krav til røkting av reiskap (lovdata)

Frå 1. januar 2022 er det innført krav til merking av teiner og ruser i fritidsfiske. 

Krav til merking av teiner og ruser i rekreasjonsfiske (lovdata)

Dette kjem i tillegg til det gjeldande kravet til merking av vak/blåser.

Krav til merking (lovdata)

Merket bør festast i øvre del av reiskapen og merket må tåle saltvatn. Merket bør vere av ein slik kvalitet at det ikkje losnar og dermed bidrar til marin forsøpling. Dersom fleire reiskapar er sett i lenke, gjeld kravet kvar enkelt reiskap i lenka.

Sanke- og samleteiner som står i sjøen for oppbevaring av skaldyr skal vere merka på same måte.

Ta kontakt med Fiskeridirektoratet region Nord for meir informasjon.