Turistfiske etter kongekrabbe

Retningslinjer for fangst av kongekrabbe for reiselivsbedrifter som ikkje nyttar merkeregistrerte fartøy. Gjeld innanfor kvoteregulert område aust for 26°A (Nordkapp). 

Kven kan delta?

Bedrifta må vere registrert i Brønnøysundregistra og bedrifta sitt formål må inkludere «turistfiske» eller liknande. Turistar kan ikkje på eigen hand drive fangst av kongekrabbe gjennom bedrifta sitt løyve.

Det er kun nødvendig å søke éin gong per reguleringsår. Bedrifter som ikkje sender inn søknad innan 18.01.20 får ny molegheit sommaren 2020 til å søkje om løyve til å delta i fangst for perioden 01.07.20 - 31.12.20.

Fiskeridirektoratet region Nord har no avgjort kven av søkarane som i 2020 kan fangste kongekrabbe. Det er stor interesse blant turistfiskeverksemdene å kunne tilby fangst av kongekrabbe og det vart søkt om betydeleg større volum enn det som er tilgjengeleg. Av kvoten på 13 tonn er no 11,25 tonn tildelt. Det resterande kvantumet vil bli fordelt i neste runde til sommaren.

Oversikten over kva for verksemder som kan fangste kongekrabbe i turistfisket finn du her:

Område og periode

Retningslinjene gjeld turistnæringas fangst av kongekrabbe innanfor kvoteregulert område slik det kjem fram av forskrifta  §§ 1, 2 og § 16.  

Når totalkvantumet er berekna oppfiska vert fisket stoppa.  

Minstemål

Det er forbode å fange kongekrabbar med ei skjoldlengde mindre enn 130 millimeter. Skjoldlengda målast frå indre ende av augehola til innbukting i bakkant midt på ryggskjoldet. 

Fartøy og andre framkomstmiddel

Fartøy skal vere registrerte i Småbåtregisteret eller Skipsregistra. Det er ikkje tillate å nytte merkeregistrert fartøy. Andre framkomstmiddel kan nyttast for transport fram til fiskestaden / samleteine dersom fangstområdet er på is, men er ikkje omfatta av krav til AIS.

Identifikasjonssystem (AIS)

Kvart fartøy som vert nytta i turistfisket skal vere utstyrt med typegodkjent identifikasjonssystem (AIS) klasse A eller B. AIS-systemet skal alltid haldast i gong. Unntak gjeld dersom straumtilførselen må brytast på grunn av vedlikehald av systemet, verkstadopphald eller når fartøyet skal ligge uverksamt i meir enn 14 dagar. Det skal sendast melding til Fiskeridirektoratet før straumen vert broten. Når straumen til AIS-systemet er broten kan ikkje fartøyet endre posisjon. Meldinga skal sendast på elektronisk skjema, Elektronisk skjema for melding om påslått/avslått AIS.

Reiskap, fangstmetodar og merking av reiskap

a. Fangsten kan bere drivast med teiner. Tal på teiner, inkludert samleteiner er avgrensa til 8 teiner per bedrift. Teinene kan setjast enkeltvis. 

b. Reiskap som vert nytta i turistfisket skal merkast med «Turistfiske», bedrifta sitt namn og telefonnummer.

c. Posisjon på fangst- og samleteiner skal meldast til Kystvaktsentralen på telefon.: 07611. 
d. Innkjøpt kongekrabbe og kongekrabbe som bedriften har fangsta sjølv kan ikkje  lagrast i same samleteine.

Forbod mot omsetting

Kongekrabbe som vert fangsta i samband med turistfiske kan ikkje omsetjast eller nyttast til ordinær servering.

Landing av kongekrabbe

Det er berre tillate å lande kongekrabbe i følgjande tilfelle:

a. For å gjere i stand og servere kongekrabben til same turistgruppe som deltok på turen,

b. For mellomlagring av kongekrabbe i samleteine for seinare opphenting av krabben til ny turistgruppe. Kongekrabben som vert teken opp etter dette punktet kan berre brukast i tråd med bokstav a.

Uavhengig av første ledd i dette punktet kan det enkelte føretak ikkje fangste meir enn 500 kongekrabbar kvar månad. Fiskeridirektoratet region Nord kan endre den månadlege grensa.

Loggføring

Fangst som ikkje skal setjast ut igjen umiddelbart skal meldast inn per SMS før fartøyet kjem til land, før den blir brukt eller før krabben vert sett ut i samleteiner. Melding skal sendast på SMS til nummer 1933 med kodeord ov først i meldinga. Meldinga skal angje:

  • Obligatorisk kodeord først i meldinga: ov
  • Bedrift
  • Kallesignal på fartøy
  • tal på krabbe til bruk.​

Eksempel: ov turistkrabbebedrift lk999 99stk

Utestenging

Føretak som ikkje etterlever retningslinjene kan bli utestengde frå turistfisket. 

Søknad

Fiskeridirektoratet region Nord kan etter søknad gje løyve til deltaking i turistfiske etter kongekrabbe. Søknadsskjema (både elektronisk og i papirversjon)

Løyve til turistfiske etter kongekrabbe vert gjeve årleg, og løyvet er gyldig ut siste dag i det året løyvet vart gjeve.

Oppdatert: 11.03.2020