Arealplaner

Fiskeridirektoratet har som samfunnsoppdrag å fremje lønsam og verdiskapande næringsaktivitet gjennom berekraftig og brukarretta forvalting av marine ressursar og marint miljø. Ein viktig del av arbeidet vårt er å delta i arealplanlegginga til kommunane.

For å oppnå god sameksistens og utvikling i kystsona er det viktig å sikre god balanse mellom ulike aktivitetar i sjø. Kommunane må ta utgangspunkt i lokale tilhøve. I tillegg må dei ta omsyn til nasjonale og regionale mål for bruk og vern av kystsona og sjøareala i kommunen.

For at potensialet for sjømatproduksjon frå norske kyst- og havområde kan utnyttast på ein berekraftig måte, skal Fiskeridirektoratet bidra til at fiskeri- og akvakulturnæringane sine interesser vert ivaretekne i saker etter plan- og bygningslova.

Fiskeridirektoratet er i arealplanlegginga særleg opptekne av å sikre omsynet til:

  • gyte- og oppvekstområde for fisk
  • fiskeplassar
  • låssetjingsplassar
  • marint miljø og naturtypar
  • fiskerihamner
  • tang- og tarehausting
  • akvakultur i arealplanlegging
  • samiske fiskeriinteresser

(Frå menyen øvst på denne nettsida kan du velje å lese meir om desse temaa.)

Fiskeridirektoratet som offentleg organ har både rett og plikt til å delta i planlegginga når den berører vårt saksfelt. Det går fram av plan- og bygningslova. Fiskeridirektoratet skal medverke i alle relevante plansaker i sjø, ved sjø og som kan få konsekvensar for sjø. Det inneber mellom anna å gje uttale til kommuneplanar, reguleringsplanar og i dispensasjonssaker. Vi bidrar også med kunnskapsgrunnlag til kommunale planprosessar.

Fiskeridirektoratet kan fremje motsegn til arealplanar i spørsmål som er av nasjonal eller vesentleg regional betydning, eller som av andre grunnar er av vesentleg betydning for saksområdet vårt. Vår motsegnskompetanse er knytt til fiskeri, og tang- og tarehausting.