Levendelagring av villfanget fisk og fangstbasert akvakultur

Levendelagring av villfanget fisk er villfisk som fangstes og oppbevares levende i merd i inntil 12 uker. 

På denne siden er det samlet informasjon om dispensasjonsordning og veiledninger til dispensasjonsvilkår, og lenker til regelverk som omhandler levendelagring av villfanget fisk (kvitfisk), slik det er regulert i forskrift av 23. desember 2021 om fangst av fisk som skal holdes levende, samt resitusjon og mellomlagring. Her er også informasjon og lenker til regelverk om fangstbasert akvakultur. 

Levendelagring av villfanget fisk

Levendelagring av villfanget fisk er villfisk som fangstes og oppbevares levende i merd i inntil 12 uker. Etter senest 12 uker må fisken enten slaktes eller selges videre. Levendelagring av villfanget fisk er hjemlet i havressursloven. Det er ikke krav om tillatelser etter denne loven ut over vanlige fiskeritillatelser for å kunne drive med levendelagring.

Noen aktører har fått dispensasjon til å levendelagre villfanget fisk i inntil 20 uker. Formålet med dispensasjonene er å utvikle systemer for korrekt ressursregistrering og rapportering, og å få økt kunnskap om kvalitet, dyrevelferd og smitteproblematikk under levendelagring.

Tillatelser etter annet lovverk

Aktører som ønsker å drive med levendelagring, må også ha tillatelse fra Kystverket etter havne- og farvannslovens § 14. Om tiltaket trenger tillatelse etter forurensningsloven, vil være avhengig av mengde forurensning.

Fangstbasert akvakultur (FBA) 

Fangstbasert akvakultur (FBA) er hjemlet i akvakulturloven. I 2015 fikk vi nye regler for fangstbasert akvakultur. Aktører som ønsker å drive næringsvirksomhet basert på hold av villfanget fisk i merder i sjøen i mer enn 12 uker, og fôre fisken fram til slakting, må ha gyldig tillatelse til fangstbasert akvakultur. Formålet med FBA er å forlenge sesongen i torskesektoren ytterligere, slik at tilgangen på fiskeråstoff blir bedre.

Søknadsskjema for akvakultur i flytende eller landbaserte anlegg

Krav til levendelagring

Merking av merd

I henhold til landingsforskriften § 17 skal all fisk som mottas merkes på fartøynivå, slik at den entydig kan knyttes til den aktuelle landingen frem til uttak for produksjon eller transport bort fra mottaksstedet før produksjon.

Ettersom flere landinger fra samme fartøy blandes i samme merd, er det ikke praktisk mulig å skille mellom landinger. Når fisk levendelagres er det derfor tilstrekkelig at merdene merkes med fartøyets navn og fiskerimerke.

Plikten til å merke fisken slik at den knyttes til vedkommende landing henger sammen med journalføringsplikten. Sammen skal reglene gjøre det mulig å kontrollere om det er gitt riktige opplysninger om fisken på sedlene. Fisken i merd skal kunne kontrolleres opp mot sedlene som er skrevet ut.

Journalkravet

Alle som mottar fisk, også levendelagringsanlegg, skal føre journal daglig. Til det kan du benytte denne malen: 

Veieplikt

Det er ikke lenger anledning til å fastsette kvantum landet fisk på bakgrunn av antall fisk ganget med snittvekten av et representativt antall. Dersom en ikke har mulighet for å fastsette kvantum fisk med egnet måleutstyr, må det søkes Fiskeridirektoratet om dispensasjon fra veiekravet.

Informasjon om hva søknaden skal inneholde finner du i veilederen for levendelagring av fisk i inntil 12 uker, kapittel 9. 

Oversikt over dispensasjoner fra veieplikten

Føringsfartøy

Dersom det ikke er mulig å benytte fartøy med ERS for opptak av fisk fra merdanlegg til mottaksanlegg må det søkes om dispensasjon fra ERS-forskriften.

Informasjon om hva søknaden skal inneholde finner du i veileder for levendelagring 12 uker , kapittel 6.

Ytterligere informasjon om den praktiske gjennomføringen og etterlevelsen av kravene til levendelagring:

Veileder for levendelagring av fisk i inntil 12 uker

Veileder for levendelagring av torsk i inntil 20 uker (dispensasjonsordningen)