Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Søknad om dispensasjon fra levendelagring inntil 20 uker

Følgende kan søke om dispensasjon

a)      Et prosjekt kan søke på vegne av eiere av villfanget fisk involvert i prosjektet. Prosjektet må ha en prosjektansvarlig.

b)      En eier av villfanget fisk som skal levendelagres kan søke;

i)       dersom søker er fisker og fangsten ikke er omsatt i levendelagringsperioden

ii)      dersom søker er kjøper og fangsten blir overtatt når fisken blir overført fra fartøy til mellomlagringsmerd.

Søknad sendes til Fiskeridirektoratet (se nederst). I søknaden må det vises til hvordan vilkårene tenkes oppfylt.

Søknaden må være mottatt av Fiskeridirektoratet senest 20. februar dersom søker ønsker å benytte dispensasjonen for fisk fanget fra og med 4. mars 2019, jf forskrift 21. desember 2018 nr 2232 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N i 2019 § 31.

Søknaden skal videre beskrive

1)      Søknaden må beskrive plan og tiltak for gjennomføring for å oppfylle de fastsatte vilkårene under, og avtaler med underleverandører og/eller andre som er involvert i daglig drift (driftsansvarlig ved lokalitet, ansvarlige for daglig røkting og tilsyn, dyrehelsepersonell etc.). Dersom det søkes for et prosjekt må søknaden i tillegg beskrive prosjektets organisering, prosjektansvarlig, de involverte aktørene, samarbeidspartnere og drift.

a)      Søknaden må inneholde opplysninger om:

i)       Navn, adresse, e-post, telefonnummer/mobilnummer på den som står ansvarlig for søknaden.

ii)      Navn, adresse, e-post, telefonnummer/mobilnummer på alle aktørene som er involvert i søknaden og beskrivelse av aktørenes roller og ansvar.

b)      Levendelagringslokaliteten(e) der fangsten skal levendelagres:

i)       Posisjonsdata på hver enkelt lokalitet

ii)      Fartøyets[enes] navn og registreringsmerke, og navn, adresse, e-post og telefonnummer/mobilnummer til den/de som disponerer merder i lokaliteten samt nummer på merden vedkommende disponerer.

iii)     Kapasitet; antall merder, kapasitet (antall fisk) i hver merd og total kapasitet

2)      Den som er gitt tillatelsen, den som eier fisken og dyreholder (den som oppbevarer fisken) er ansvarlig for den til enhver tid stående biomasse som inngår i tillatelsen, at vilkårene for tillatelsen blir fulgt opp og at de øvrige kravene i utøvelsesforskriften §§ 86 – 97, landingsforskriften og annet relevant regelverk blir etterlevd.