Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Dispensasjonsordning for levendelagring i inntil 20 uker

Dispensasjonsvilkårene ble revidert 1.mars 2023 i forbindelse med videreføring av dispensasjonsordningen for 2023/2024. 

 

For den som har fått innvilget dispensasjon til å levendelagre torsk i inntil 20 uker gjelder vilkårene i punkt a) til p) under: 

Søknad om dipensasjon fra levendelagring inntil 20 uker

Vilkårene gjelder all fisk som skal holdes i mellomlagringsmerd og hvor det er gitt dispensasjon til å mellomlagre torsk i inntil 20 uker, uavhengig av fiskens mellomlagringstid. Dette innebærer at vilkårene gjelder fra det tidspunkt fisken er satt i merd.

Merk at de fleste vilkårene i dispensasjonsordningen presiserer plikter som allerede ligger i gjeldende regelverk. De opplistede vilkårene vil derfor ikke være uttømmende. For henvisning til regelverk og praktisk veiledning i oppfølging av vilkårene, se Veileder for levendelagring av torsk – dispensasjonsordning 20 uker.

For informasjon, veiledninger og vilkår rundt levendelagring av torsk, se Levendelagring av villfanget fisk og fangstbasert akvakultur.

a) Alle levendelagringsanlegg skal sende inn følgende til postmottak@fiskeridir.no :


E-posten merkes med saksnummer 23/1338.

1. oversikt over anleggsstruktur og kapasitet på restitusjons- og lagringsmerder

2. kontaktinformasjon (navn, telefonnummer og e-post) til alle som deltar i ordningen, dvs.

 1. fartøy
 2. levendelagringsanlegg
 3. kjøper

3. plan for hvordan det skal sikres og dokumenteres at fisk ikke lagres lenger enn 20 uker jf. bokstav f)

4. beskrivelse av

 1. rutiner ved
  • landing av fisk til merd,
  • lagring av fisk i merd (røkting, fôring)
  • transport og flytting av fisk mellom levendelagringsanlegg og mottaksanlegg
  • omsetning av levende fisk i merd eller ved opptak av fisk til slakt.
  • Journalføring
 2. dokumentasjon på hvordan antall og vekt fastsettes som grunnlag for utfylling av landings- og sluttseddel (hvilket utstyr blir brukt, hvordan foregår telling og veiing av fisk)

5. dokumentere beredskapsplan for sykdomsutbrudd og massedød

6. plan for- og avtale med veterinærtjeneste om helsekontroll jf., punkt j)

7. dokumentasjon på formalisert ansvarsforhold mellom fartøy som lander levende fisk, firma som lagrer den levende fisken, firma som røkter fisken dersom dette er et annet enn firmaet som lagrer fisken, og kjøper(e)

I dokumentasjonen beskrives ansvarsfordeling mellom fartøy, levendelagringsanlegg og kjøper når fisk blir landet til merd, i forbindelse med fôring og røkting av fisk i merd, opptak av fisk fra merd, transport av fisk til mottak, journalføring og signering av sedler.

b) Fisk bør sorteres på størrelse ombord før overføring til restitusjonsmerd, og skal sorteres på størrelse før fôring, der dette er nødvendig for å ivareta fiskens velferd og dette ikke kommer i konflikt med hensynet til helse, jf. forskrift om fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring §5 (lovdata.no) . Sortering loggføres i journal jf. bokstav h nedenfor. Med denne presiseringen fremgår det at dyreholder må gjøre en risikovurdering knyttet til om fisken bør sorteres før fôring, særlig for å unngå redusert velferd som følge av at fisken ikke er av likeartet størrelse. Mattilsynet anbefaler at stor fisk (8 kg+) ikke settes i merd sammen med liten fisk på grunn av risiko for kannibalisme.

c) Fisken skal fôres minst hver tredje dag, og fôrmengde må tilpasses biomassen i merden.

d) Hver merd i lokaliteten skal tydelig merkes med merdenummer og registreringsmerket til det fartøyet som disponerer merden, dersom det ikke er skrevet sluttseddel på fangsten. Det er ikke tillatt å blande fangster fra ulike fartøy i samme merd før sluttseddel er skrevet.

e) Levendelagret fisk skal røktes daglig. Det skal skrives seddel på all fisk som tas ut av merd.

f) Anlegget må ha et system som sikrer og dokumenterer at fisk ikke står i merd lenger enn 20 uker.

g) Dyreholder skal føre elektronisk journal gjennom hele levendelagringsperioden.

 • Data registrert i journalen skal relateres til landingsdato til merd, og fiskefartøy (navn og registreringsmerke).
 • Regneark (Mal for forenklet journal (xlsx, 339.5 kB)) aksepteres frem til elektronisk journal er på plass

h) Journalen oppdateres fortløpende og daglig med;

 1. dato for registrert aktivitet,
 2. fartøyets navn og fiskerimerke,
 3. kilo og antall fisk overført fra fiskefartøy til merd (merdnummer må oppgis)  fordelt på størrelse (størrelsessammensetning), leveringsmåte og med referanse til landings- og/eller sluttseddelnummer. Snittvekt oppgis dersom fangsten ikke er veid
 4. uttak av fisk (antall og kg) per merd til konsum med referanse til sluttseddel,
 5. uttak av fisk (antall og kg) per merd til dyrefôr (biprodukt) med referanse til sluttseddel,
 6. flytting av levende fisk (antall og kg) mellom merder i samme lokalitet eller flytting til ny lokalitet registrert som antall fisk, merdnummer (fra og til) og eventuelt den nye lokalitetens navn, registreringsnummer, posisjonsdata og merdnummer..
 7. omsetning av levende fisk (antall og kg) per merd som skal lagres videre i merdanlegget registreres per merd med referanse til sluttseddel. Blir fisken ved omsetning flyttet, oppgis også merdnummer fisken blir flyttet til. Blir fisken ved omsetning flyttet til ny lokalitet oppgis posisjonsdata til- og merdnummer i ny lokalitet samt lokalitetens navn og registreringsnummer hos Norges Råfisklag eller tillatelsesnummer og lokalitetsnummer i akvakulturregisteret
 8. mottaker (ved uttransport),
 9. transportør (ved uttransport; foretakets navn),
 10. transportmiddel (ved uttransport; registreringsnummer, kjennemerke eller annen identifikasjon),
 11. type fôr, daglig fôrforbruk og fôringsrutiner,
 12. gjennomført helsekontroll ,registrert med dato og navn på veterinær/veterinærtjeneste,
 13. tømming av merd registrert på dato

i) Data registrert i journalen overføres til Fiskeridirektoratet fortløpende. Ukentlig regneark aksepteres frem til elektronisk journalsystem for levendelagring kan tas i bruk (jf. vilkår m, pkt. 2). Journalen skal føres fra første dag fisk mottas for mellomlagring og så lenge det er fisk i anlegget uansett lagringstid. Journal sendes som e-post til: postmottak@fiskeridir.no E-posten merkes med saksnummer 23/1338.

j) Mattilsynet skal varsles umiddelbart ved:

 1. uavklart forøket dødelighet,
 2. grunn til mistanke om utbrudd av smittsom sykdom og/eller
 3. andre forhold som har medført vesentlig velferdsmessige konsekvenser for fisken, herunder om sykdom, skade eller svikt.

k) Det er obligatorisk med helsekontroll av autorisert fiskehelsepersonell.

 1. Det skal gjennomføres minst én helsekontroll av fisk under den samlede restitusjons- og levendelagringsperioden.
 2. Anlegg for levendelagring med mer enn 3 000 og mindre enn 50 000 fisk, skal ha rutinemessige helsekontroller minst hver tredje måned.
 3. Anlegg for levendelagring med mer enn 50 000 fisk, skal ha rutinemessige helsekontroller minst hver annen måned.
 4. Rapport fra helsekontroll skal inngå i rapport, jf. bokstav p.

l) Lokaliteten skal være tømt for fisk senest 31. desember og stå tom for fisk til 1. mars det påfølgende året. Dersom et annet tidsrom på to måneder velges, skal det meldes fra om dette til Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

m) Cod Cluster skal i samarbeid med sine medlemmer utvikle metodikk for rett og automatisert ressursregistrering når fisk blir overført fra fiskefartøy til restitusjonsmerd som grunnlag for føring av seddel og journal. Det bør også arbeides for automatisert ressursregistrering helt frem til slakting. Dette skal beskrives i rapport, jf. bokstav p.

Konkret skal:

 1. Cod Cluster i samarbeid med sine medlemmer i løpet av første halvdel 2023 starte opp fullskala prosjekt for å test ut de to tilgjengelige veie-/målesystemene fra Melbu Systems og Latech, for å kvantifisere fangst under overføring fra fartøy til merd. Prosjektet skal foregå innenfor dispensasjonsordningen i samarbeid med systemleverandørene og Justervesenet slik at resultatene fra prosjektet kan føre til at veie/målesystemene kan dokumenteres å være egnet brukt til kvantifisering av levende fisk.
 2. Cod Cluster i løpet i løpet av første halvdel 2023 utvikle og ta i bruk elektronisk journalsystem for levendelagring.

 

n) Det oppfordres til utvikling- og gjennomføing av prosjekt om sporing av enkeltindivid gjennom hele levendelagringsperioden ved individmerking. Minst ett forskningsmiljø skal delta og stå ansvarlig for kvaliteten på og dokumentasjon av data generert gjennom levendelagringsperioden.

o) Den som har fått tillatelse til å mellomlagre villfanget torsk lenger enn 12 uker må akseptere og legge til rette for at forskningsinstitusjoner kan gjennomføre individbasert oppfølging av villfanget torsk for å øke kunnskapen om levendelagring av torsk

p) Det skal inngis rapport til Fiskeridirektoratet og Mattilsynet ved utgangen av hvert kalenderår.

Avsluttende informasjon

Det er et krav at alle arbeidsfartøy/transportfartøy må ha installert VMS for å kunne frakte fisk.

Arbeids- og transportfartøy som har installert ERS/VMS system rapporterer i henhold til  forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy

Dersom fisken landes til merd og det skrives landingsseddel uten at fisken har blitt veid på godkjent vekt, kreves dette at mottaker har fått dispensasjon fra veieplikten (jf. landingsforskriften § 5 første ledd og § 6 første ledd)

Dersom fisken omsettes og det skrives sluttseddel uten at fisken har blitt veid på godkjent vekt, krever dette at kjøper har fått dispensasjon fra veieplikten (jf landingsforskriften § 5 første ledd og/eller § 6 første ledd)

Dersom fisken landes og det skrives landingsseddel uten at mottaker er til stede og signerer, eller det skrives sluttseddel uten at fisker er til stede og signerer, må det foreligge dispensasjon fra kravet om samtidig underskrift av seddel (jf landingsforskriften § 8 første, andre og tredje ledd)

Søknad rettes til Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no E-posten merkes med saksnummer 23/1338.

Dispensasjonen kan bli trukket tilbake dersom vilkårene ikke oppfylles.

Oppdatert: 09.02.2021