Dispensasjonsordning for levendelagring i inntil 20 uker

Dispensasjonsvilkårene er revidert 28.01.2021 i forbindelse med videreføring av dispensasjonsordningen for 2021/2022.

For den som har fått innvilget dispensasjon til å levendelagre torsk i inntil 20 uker gjelder vilkårene som fremgår i punkt a) – r) under.

Søknad om dipensasjon fra levendelagring inntil 20 uker

Vilkårene gjelder all fisk som skal holdes i mellomlagringsmerd og hvor det er gitt dispensasjon til å mellomlagre torsk i inntil 20 uker, uavhengig av fiskens mellomlagringstid. Dette innebærer at vilkårene gjelder fra det tidspunkt fisken er satt i merd.

Merk at de fleste vilkårene i dispensasjonsordningen presiserer plikter som allerede ligger i gjeldende regelverk. For henvisning til regelverk og praktisk veiledning i oppfølging av vilkårene, se Veiledning for levendelagring av torsk – dispensasjonsordning 20 uker.

For informasjon, veiledninger og vilkår rundt levendelagring av torsk, se Levendelagring av villfanget fisk og fangstbasert akvakultur

a) Alle levendelagringsanlegg skal sende inn følgende til .
E-posten merkes med saksnummer 21/1113

 1. anleggsstruktur og kapasitet på restitusjons- og lagringsmerder.
 2. kontaktinformasjon (navn, telefonnummer og e-post til ansvarlige ved bedriften det søkes dispensasjon for)
 3. plan for hvordan det skal sikres og dokumenteres at fisk ikke lagres lenger enn 20 uker jf. punkt f)
 4. dokumenterte rutiner for mottak og omsetning av fisk, samt dokumentasjon på hvordan antall og vekt fastsettes som grunnlag for utfylling av landings- og sluttseddel (hvilket utstyr blir brukt,  hvordan foregår telling og veiing av fisk, hvem deltar, hvem har ansvar, hvem fyller ut seddel og hvor, hvem signerer seddel) ved
 • overføring av fisk fra fartøy til merd
 • overtakelse av fisk i merd
 • transport og flytting av fisk mellom levendelagringsanlegg og mottaksanlegg
 • transport og flytting av levende fisk mellom lokaliteter
 1. dokumentasjon av rutiner for fôring-, håndtering- og flytting av fisk, og registrering av fisk i journal; hvem, hva, hvordan, når
 2. dokumentere beredskapsplan for sykdomsutbrudd og massedød
 3. plan og avtale for helsekontroll
 4. avtale med veterinærtjeneste om helsekontroll jf., punkt j)
 5. dokumentasjon på formalisert ansvarsforhold mellom fartøy som lander levende fisk, firma som lagrer den levende fisken, firma som røkter fisken dersom dette er et annet enn firmaet som lagrer fisken, og kjøper(e)

b) Fisk bør sorteres på størrelse ombord før overføring til restitusjonsmerd, og skal sorteres på størrelse før fôring, der dette er nødvendig for å ivareta fiskens velferd og dette ikke kommer i konflikt med hensynet til helse, jf. utøvelsesforskriften §§ 94 og 95. Sortering loggføres i journal jf. bokstav h nedenfor. Med denne presiseringen fremgår det at dyreholder må gjøre en risikovurdering knyttet til om fisken bør sorteres før fôring, særlig for å unngå redusert velferd som følge av at fisken ikke er av likeartet størrelse. Mattilsynet anbefaler at stor fisk (8 kg+) ikke settes i merd sammen med liten fisk på grunn av risiko for kannibalisme.

c) Fisken skal fôres minst hver tredje dag, og fôrmengde må tilpasses biomassen i merden.

d) Hver merd i lokaliteten skal tydelig merkes med merdenummer og registreringsmerket til det fartøyet som disponerer merden, dersom det ikke er skrevet sluttseddel på fangsten. Det er ikke tillatt å blande fangster fra ulike fartøy i samme merd før sluttseddel er skrevet.

e) Levendelagret fisk skal røktes daglig. Det skal skrives seddel på all fisk som tas ut.

f) Anlegget må ha et system som sikrer og dokumenterer at fisk ikke står i merd lenger enn 20 uker.

g) Dyreholder skal føre elektronisk journal gjennom hele levendelagringsperioden.

 • Data registrert i journalen skal relateres til fangstdato og fiskefartøy (navn og registreringsmerke).
 • Regneark aksepteres ut levendelagringssesongen 2021.

h) Journalen oppdateres fortløpende og daglig med;

 1. dato,
 2. fartøyets navn og  fiskerimerke,
 3. kilo og antall fisk overført fra fiskefartøy til merd (merdnummer må oppgis)  fordelt på størrelse (størrelsessammensetning), leveringsmåte og med referanse til landings- og/eller sluttseddelnummer. Snittvekt oppgis dersom fangsten ikke er veid
 4. uttak av fisk (antall og kg) per merd til konsum med referanse til sluttseddel
 5. uttak av fisk (antall og kg) per merd til dyrefôr med referanse til sluttseddel
 6. flytting av levende fisk mellom merder og/eller lokaliteter registrert som antall fisk, merdnummer (fra og til),  posisjonsdata til- og merdnummer i ny lokalitet samt lokalitetens registreringsnummer hos Norges Råfisklag.
 7. omsetning av levende fisk registrert som antall og kg fisk omsatt per merd med referanse til sluttseddel. Blir fisken flyttet, oppgis merdnummer og eventuelt ny lokalitet (posisjonsdata til- og merdnummer i ny lokalitet samt lokalitetens registreringsnummer hos Norges Råfisklag)
 8. mottaker (ved uttransport),
 9. transportør (ved uttransport; foretakets navn),
 10. transportmiddel (ved uttransport; registreringsnummer, kjennemerke eller annen identifikasjon),
 11. type fôr, daglig fôrforbruk og fôringsrutiner,
 12. gjennomført helsekontroll ,registrert med dato og navn på veterinær/veterinærtjeneste,
 13. tømming av merd registrert på dato

Data registrert i journalen overføres til Fiskeridirektoratet fortløpende. Ukentlig regneark aksepteres ut sesongen 2021. Journalen skal føres fra første dag fisk mottas for mellomlagring og så lenge det er fisk i anlegget uansett om den blir lagret kortere eller lengre enn 12 uker. Journal sendes som e-post til: . E-posten merkes med saksnummer 21/1113

i) Det skal sendes forhåndsmelding før;

 1. fisk overføres fra fartøy til merd,
 2. opptak av fisk fra merd,
 3. flytting av fisk mellom merder og mellom anlegg, og
 4. ved tømming av merd.

Meldingen sendes til Fiskeridirektoratet, helst 24 timer før gjennomføring av aktuell aktivitet, men senest kl 15 dagen før.

j) Fisken kan holdes i mellomlagringsmerd i inntil 12 uker før den må omsettes, slaktes eller overføres til akvakulturanlegg (FBA).

k) Mattilsynet skal varsles umiddelbart ved:

 1. uavklart forøket dødelighet,
 2. grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3 i Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (Lovdata) , og/eller
 3. andre forhold som har medført vesentlig velferdsmessige konsekvenser for fisken, herunder om sykdom, skade eller svikt.

l) Det er obligatorisk med helsekontroll av autorisert fiskehelsepersonell.

 1. Det skal gjennomføres minst én helsekontroll av fisk under den samlede restitusjons- og levendelagringsperioden.
 2. Anlegg for levendelagring med mer enn 3 000 og mindre enn 50 000 fisk, skal ha rutinemessige helsekontroller minst hver tredje måned.
 3. Anlegg for levendelagring med mer enn 50 000 fisk, skal ha rutinemessige helsekontroller minst hver annen måned.
 4. Rapport fra helsekontroll skal inngå i rapport, jf. bokstav q.

m) Lokaliteten skal være tømt for fisk senest 31. desember og stå tom for fisk til 1. mars det påfølgende året. Dersom et annet tidsrom på to måneder velges, skal det meldes fra om dette til Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

n) Det skal arbeides for å utvikle metodikk for rett og automatisert ressursregistrering når fisk blir overført fra fiskefartøy til restitusjonsmerd som grunnlag for føring av seddel og journal. Det bør også arbeides for automatisert ressursregistrering helt frem til slakting. Dette skal beskrives i rapport, jf. bokstav q.

o) Det oppfordres til utvikling-  og gjennomføing av, prosjekt om sporing av enkeltindivid gjennom hele levendelagringsperioden ved individmerking. Minst ett forskingsmiljø skal delta og stå ansvarlig for kvaliteten på-, og dokumentasjon av data generert gjennom levendelagringsperioden.

p) Den som har fått tillatelse til å mellomlagre villfanget torsk lenger enn 12 uker må akseptere og legge til rette for at forskningsinstitusjoner kan gjennomføre individbasert oppfølging av villfanget torsk for å øke kunnskapen om levendelagring av torsk

Q) Det skal inngis rapport til Fiskeridirektoratet og Mattilsynet ved utgangen av hvert kalenderår.

r) Dispensasjonen kan inndras dersom vilkårene ikke oppfylles.

Merk også at;

Dersom det planlegges å benytte fartøy uten ERS ved transport av fisk i forbindelse med levendelagring må det søkes om dispensasjon fra ERS-forskriften, og dispensasjon må foreligge før fartøy uten ERS benyttes.

Dersom fisken landes til merd og det skrives landingsseddel uten at fisken har blitt veid på godkjent vekt, kreves dette at mottaker har fått dispensasjon fra veieplikten (jf. landingsforskriften § 5 første ledd, § 6 første ledd og § 8 første ledd)

Dersom fisken omsettes og det skrives sluttseddel uten at fisken har blitt veid på godkjent vekt, krever dette at kjøper har fått dispensasjon fra veieplikten (jf landingsforskriften § 5 første ledd)

Søknad rettes til Fiskeridirektoratet

Hvilke opplysninger søknadene skal inneholde finner du i Veileder for levendelagring av torsk i inntil 20 uker og dispensasjonsvilkår finner du på Levendelagring og fangstbasert akvakultur.