Områder i nord til uttale

Fiskeridirektoratet inviterer havbruksnæringen til å gi innspill til vurdering av områder for havbruk til havs utenfor Troms og Finnmark (frist 10. november).

Regjeringen har tidligere besluttet (regjeringen.no) å konsekvensvurdere tre områder for havbruk til havs.

Fiskeridirektoratet har utarbeidet forslag til utredningsprogram for disse områdene.

Forslaget til utredningsprogram ligger nå i Nærings- og fiskeridepartementet til vurdering. 

Fiskeridirektoratet har fått i oppdrag fra departementet å vurdere om det også er grunnlag for å anbefale et område for havbruk til havs utenfor Troms og Finnmark for konsekvensvurdering.

Direktoratet har nå vurdert dette, og ber om innspill til to nærmere avgrensede områder (Tromsøflaket vest og øst)

Vi har adressert invitasjonen til akvakulturnæringens organisasjoner og klynger, samt oppdrettere som tidligere har kommet med innspill. Formålet med denne høringen er å avklare om det er noen interesse for at disse områdene skal tilrettelegges for havbruk til havs, og derfor retter høringen seg mot akvakulturnæringen.

Vi har tidligere mottatt innspill fra andre areal- og miljøinteresser til et større område (område 7 Tromsøflaket) som omfatter både Tromsøflaket vest og Tromsøflaket øst. Dersom nåværende høring avdekker at akvakulturnæringen ønsker tilrettelegging av områdene for havbruk til havs, vil det være aktuelt å la andre areal- og miljøinteresser komme med innspill eller supplere sine tidligere innspill. Om ønskelig kan disse interessentene komme med innspill allerede nå. 

Se områdene i vår kartløsning.

Frist for uttalelse er 10. november 2023.

Innspill sendes til postmottak@fiskeridir.no

Oppdatert: 27.10.2023