Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Klarering av lokalitet for akvakultur i Norskehavet

Fiskeridirektoratet har gitt tillatelse til etablering av Norges første lokalitet for akvakultur i åpent hav.

All akvakultur i Norge foregår i dag innenfor grunnlinjene, det vil si innenfor en linje trukket mellom de ytterste holmene og skjærene langs kysten.

SalMar Aker Ocean AS har nå fått  klarert lokaliteten «Frøya» i Norskehavet. Lokaliteten ligger ca. 45 nautiske mil utenfor grunnlinjen. Lokalitetsklarering er gitt for 19 000 tonn maksimalt tillatt biomasse med laks.

Bakgrunnen for saken er at SalMar-selskapet Mariculture i 2019 fikk tilsagn om åtte utviklingstillatelser for uttesting av teknologien i konseptet Smart FishFarm (SFF). Det er dette anlegget som er planlagt etablert i Norskehavet.

Vedtak om tilsagn og andre brev i saken om utviklingstillatelser

Behandling av søknad 

Fiskeridirektoratet har behandlet søknaden, ettersom lokaliteten er utenfor grunnlinjene.

Søknad om klarering av lokalitet for akvakultur i Norskehavet

Det ble mottatt i alt 17 høringsinnspill.

Høringsinnspill om lokalitet for akvakultur i Norskehavet.

Mattilsynet ga tilsagn om godkjenning av lokaliteten etter matloven og dyrevelferdsloven 16. august 2022.

Mattilsynets tilsagn om godkjenning av lokalitet på vilkår

Brev om retting av dato

Miljødirektoratet ga SalMar Aker Ocean AS tillatelse etter forurensningsloven på lokaliteten, 28. juni 2023.

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven – SalMar Aker Ocean – Smart Fish Farm

Miljødirektoratets vedtak og tillatelse etter forurensningsloven

Kartlegging av områder 

Fiskeridirektoratet i samarbeid med Havforskningsinstituttet kartla og identifiserte i 2019 områder som kan være egnet for havbruk til havs.

Rapporten fra arbeidet samt andre relevante dokumenter.

Den omsøkte lokaliteten er plassert i ytterkant av det som Fiskeridirektoratet i rapporten kaller område 11 Frøyabanken nord. Området ligger utenfor Trøndelagskysten, 30 til 70 nautiske mil fra grunnlinjen og er anbefalt for konsekvensutredning for akvakultur. Det er første gang noen søker om klarering av en lokalitet for akvakultur i åpent hav.

Kart over den omsøkte lokaliteten

Den omsøkte lokaliteten i Fiskeridirektoratets kartløsning Yggdrasil