Klarering av lokalitet for akvakultur i Norskehavet

Fiskeridirektoratet har til behandling den første søknaden om tillatelse til akvakultur i åpent hav.

All akvakultur i Norge foregår i dag innenfor grunnlinjene, det vil si innenfor en linje trukket mellom de ytterste holmene og skjærene langs kysten.

SalMar Ocean AS har nå søkt om klarering av lokaliteten «Norskehavet» i Norskehavet. Lokaliteten ligger ca. 45 nautiske mil utenfor grunnlinjen, og er omsøkt for 19 000 tonn maksimalt tillatt biomasse med laks.

Bakgrunnen for saken er at SalMar-selskapet Mariculture i 2019 fikk tilsagn om åtte utviklingstillatelser for uttesting av teknologien i konseptet Smart FishFarm (SFF). Det er dette anlegget som er planlagt etablert i Norskehavet.

Vedtak om tilsagn og andre brev i saken om utviklingstillatelser

Behandling av søknad 

Fiskeridirektoratet skal behandle søknaden ettersom lokaliteten er utenfor plan- og bygningslovens virkeområde. I samsvar med akvakulturregelverket har Fiskeridirektoratet kunngjort søknaden.

Søknad om klarering av lokalitet for akvakultur i Norskehavet (pdf) (pdf, 8.2 MB)

Fristen for å gi innspill til søknaden er gått ut.

Høringsinnspill om lokalitet for akvakultur i Norskehavet.

Fiskeridirektoratet har også sendt saken til behandling hos aktuelle sektormyndigheter. Fiskeridirektoratet kan ikke vurdere om søknaden kan anses som komplett etter sektormyndighetenes regelverk og er avhengig av vedtak hos disse myndighetene før vi kan ferdigbehandle saken. Vedtakene vil bli offentliggjort på direktoratets nettsider.

Mattilsynets tilsagn om godkjenning av lokalitet på vilkår (pdf, 465.0 kB)

Brev om retting av dato (pdf, 159.9 kB)

Kartlegging av områder 

Fiskeridirektoratet i samarbeid med  Havforskningsinstituttet kartla og identifiserte i 2019 områder som kan være egnet for havbruk til havs.

Rapporten fra arbeidet samt andre relevante dokumenter.

Den omsøkte lokaliteten er plassert i ytterkant av det som Fiskeridirektoratet i rapporten kaller område 11 Frøyabanken nord. Området ligger utenfor Trøndelagskysten, 30 til 70 nautiske mil fra grunnlinjen og er anbefalt for konsekvensutredning for akvakultur. Det er første gang noen søker om klarering av en lokalitet for akvakultur i åpent hav.

Kart over den omsøkte lokaliteten

Den omsøkte lokaliteten i Fiskeridirektoratets kartløsning Yggdrasil