Stamfisk

Ifølge akvakulturdriftsforskriftens § 45 Årlig rapportering for stamfisk skal det rapporteres fra akvakulturanlegg med stamfisk av laks, ørret og regnbueørret på land. Dette skal rapporteres til Fiskeridirektoratet innen 15. juli hvert år. Man skal gi opplysninger på lokalitetsnivå for hver årsklasse for perioden 1. juni foregående år til og med 31. mai inneværende år.

Det er landlokaliteten som stryker stamfisk som skal rapportere. Tillatelse til akvakultur av stamfisk i sjøvann må omfatte en egnet og klarert landlokalitet, jf laksetildelingsforskriftens § 28 andre ledd. Dersom det er gitt dispensasjon for stryking av stamfisk ved en annen landlokalitet enn den som er klarert, skal denne landlokaliteten rapportere.

Skjema for rapportering av stamfisk

Veiledere for utfylling av skjema

Oppdatert: 10.03.2015