Stamfisk

Det skal rapporteres fra akvakulturanlegg med stamfisk av laks, ørret og regnbueørret på land til Fiskeridirektoratet innen 15. juli hvert år.

Skjema for rapportering av stamfisk, bokmål

Veileder for å fylle ut

Formål og vilkår

Det skal rapporteres fra akvakulturanlegg med stamfisk av laks, ørret og regnbueørret på land. Dette gjøres til Fiskeridirektoratet innen 15. juli hvert år.

Man skal gi opplysninger på lokalitetsnivå for hver årsklasse for perioden 1. juni foregående år til og med 31. mai inneværende år.

Det er landlokaliteten som stryker stamfisk som skal rapportere. Tillatelse til akvakultur av stamfisk i sjøvann må omfatte en egnet og klarert landlokalitet, jf laksetildelingsforskriftens § 28 andre ledd. Dersom det er gitt dispensasjon for stryking av stamfisk ved en annen landlokalitet enn den som er klarert, skal denne landlokaliteten rapportere.