Egg fra oppdrettstorsk funnet i Meløy i Nordland

Vi har funnet egg fra oppdrettstorsk i sjøområdet rundt Åmøy i Meløy kommune. Prøveinnsamlingen er en del av et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet for å øke kunnskapen om miljøkonsekvenser av torskeoppdrett.

Det har vært en økende interesse for torskeoppdrett de siste årene, og produksjonen er ventet å øke fremover. For å sikre en miljømessig forsvarlig vekst, er det avgjørende å styrke kunnskapsgrunnlaget betraktelig, spesielt med tanke på miljøeffekter av rømming og kjønnsmodning og gyting i merd.

Kunnskapsinnhenting

Fiskeridirektoratet har i forbindelse med to rømmingshendelser det siste året innledet et samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI) om oppfølgende feltundersøkelser. Målet er å øke kunnskapen om oppdrettstorskens atferd og spredning etter rømming, og å undersøke risikoen for at oppdrettstorsk gyter. 

Har funnet egg

I forbindelse med funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy i Nordland, har forskere fra HI sammen med Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, gjennomført et forskningstokt. Vi samlet inn eggprøver og prøver av vill torsk i området. Disse er sammenlignet med oppdrettstorsk fra Norcod sin lokalitet Frosvika som ble samlet inn i forbindelse med sporingssaken tidligere i år.

Genetiske analyser av de innsamlede torskeeggene viser at cirka 80 prosent har en genetisk profil som er svært lik oppdrettstorsken i det aktuelle anlegget. Eggene er samlet inn på 10 ulike prøvesteder spredt i sjøområdet rundt Åmøy.

Hvorvidt eggene stammer fra gyting i anlegget, eller gyting av torsk som har rømt fra anlegget, gir ikke analysene svar på.

Vi vil denne uken gjennomføre et oppfølgende tokt for å dekke gytesesongen til vill torsk.

Sporing 2-2023 Full Rapport Genetisk identifikasjon av torskeegg i Meløy i Nordland, mars 2023

Oppdatert: 28.03.2023