Skjul søk

J-215-2017: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-209-2017

Erstattet av: J-223-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.11.2017

Publisert: 29.11.2017

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

Nærings- og fiskeridepartementet har 28. november 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift:

 I

 I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

 § 33 g tredje ledd (nytt) skal lyde:

 Fartøy under både 11 meter største lengde og 4,5 meter største bredde, som i tillegg har lasteromstørrelse under 20 m3, og hvor dette er dokumentert overfor Fiskeridirektoratet, kan uavhengig av forbudet i første ledd fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene i perioden frem til og med 31. desember 2018. Dette med mindre det gjelder forbud mot fiske med snurrevad i medhold av lokal reguleringsforskrift.

   II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

---------

TO/EW

Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

Vedlegg: