J-209-2017: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-187-2017

Erstattet av: J-215-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 21.11.2017

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. november 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

   I

   I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

   § 18 skal lyde:

   Ved fiske med snurrevad nord for 62° N er det forbudt å bruke bobbinslenke og rockhopper gear. Ved fiske med snurrevad sør for 62°N er det forbudt å bruke rockhopper gear.

   Ved fiske med reketrål innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene er det forbudt å bruke rockhopper gear.

   Med bobbinslenke menes wire, kombinasjonswire, kjetting, eller tau, påtredd skiver, kuler, halvkuler eller lignende som festes under selve grunntelnen på trålen. Bobbinslenken er festet mot grunntelnen ved hjelp av kjettingtamper.

   Med rockhopper gear menes wire, kombinasjonswire, kjetting, eller tau, påtredd sirkelformede skiver av gummi, plast eller lignende som festes under selve grunntelnen på trålen og har i tillegg et tau, kjetting eller wire tredd gjennom hull i skivenes ytterkant hvor trålens grunntelne er festet.

   § 27 skal lyde:

   Det er forbudt å fiske med garn etter blåkveite og blålange nord for 62° N i perioden 1. september – 30. april. Forbudet mot å fiske blåkveite gjelder ikkefartøy som har adgang til å delta i fisket i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy.  

    II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------

  AH/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg: