Skjul søk

J-116-2018: (Utgått) Forskrift om stopp i fisket etter uer i Grønlands økonomiske sone og i Irmingerhavet i 2018

Erstatter: J-89-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 12.06.2018

Gyldig til: 31.12.2018

Publisert: 13.06.2018

Forskrift om stopp i fisket etter uer i Grønlands økonomiske sone og i Irmingerhavet i 2018

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 12. juni 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og forskrift 8. januar 2018 nr. 640 om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone og i Irmingerhavet i 2018 § 12

§ 1 Stopp i fisket

Fisket etter pelagisk uer (Sebastes Mentella) i Grønlands økonomiske sone i ICES statistikkområder 5a og 14 og i internasjonalt farvann utenfor noen stats jurisdiksjon stoppes med virkning fra og med 12. juni 2018.

 § 2 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 § 3 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2018.

--------

HY/EW