Skjul søk

J-89-2017: (Utgått) Forskrift om stopp i fisket etter uer i Irmingerhavet og i Grønlands økonomiske sone i 2017

Gyldig fra: 12.06.2017

Gyldig til: 31.12.2017

Publisert: 13.06.2017

Forskrift om stopp i fisket etter uer i Irmingerhavet og i Grønlands økonomiske sone i 2017

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 12. juni 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og forskrift 1. desember 2016 om regulering av fiske etter uer i Irmingerhavet og i Grønlands økonomiske sone i 2017 § 6:

§ 1 Stopp i fisket

Fisket etter pelagisk uer (Sebastes Mentella) i ICES statistikkområder 5a, 12 og 14, i NAFO-området utenfor noen stats jurisdisdiksjon og Grønlands økonomiske sone stoppes med virkning fra og med 12. juni 2017.

§ 2 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2017.

 

””””””””””””””””””””””””””””””””””””