Kaisal

Hovudregelen er at all fangst skal omsettast gjennom godkjent kjøpar av marine ressursar i første hand. Ved nokre salslag kan det søkjast om dispensasjon for omsetting av eigen fangst direkte til forbrukar, sokalla kaisal.

Den som har fått tildelt dispensasjon fra en salgsorganisasjon for å drive kaisalg, skal også vere registrert som kjøper i Fiskeridirektoratets register over kjøpere.

Kjøper av fangst og kaisal

Føretaksregisteret og Einingssregisteret

Frå 1. januar 2022 må fritidsfiskarar med kaisalsdispensasjon vere registrert i Føretaksregisteret og Einingssregisteret for å bli registrert i kjøparregisteret.

Salslag

At kjøpar pliktar å halde seg orientert om og å overhalde dei forretningsreglar og omsetnads-og salsreglar som gjeld i salsorganisasjonen. Her medrekna til ei kvar tid å stille den bankgaranti eller tilsvarande som salsorganisasjonane krev. Jf. Lov 21.juni 2013 nr.75 om førstehandsomsetnad av viltlevande marine ressursar § 10.

Ved kaisal skal fiskaren, slik alle andre som sel marin fisk, skrive seddel for kvar landing.

Meir informasjon hos det einskilde salslag:

Norges Råfisklag

Vest-Norges Fiskesalslag

Fiskehav

Sunnmøre og Romsdals Fiskesalslag (SUROFI)

Norges Sildesalslag