Kjøparregistrering

All førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar skal skje gjennom eller med godkjenning av eit fiskesalslag. Den som skal kjøpe fangst i første hand skal vidare vere registrert som kjøpar i Fiskeridirektoratet sitt register over kjøparar. Det er forbode å kjøpe fangst på andre stader enn dei anlegg eller stader som er registrerte i kjøparregisteret.

Dersom du har fått dispensasjon frå ditt salslag til å selje fangst ved kai direkte til forbrukar, må du i tillegg vere registrert i kjøparregisteret. Dette følgjer av forskrift om registrering som kjøpar av fangst § 2 femte ledd (lovdata.no) For å bli registrert som kjøper i kjøperregisteret må søker være registrert i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret, og sende søknad til Fiskeridirektoratet region Nordland. Kravet om registrering av kaiselgere i kjøperregisteret gjelder både yrkes- og fritidsfiskere. Ved innsending av søknad, bruk skjema for kjøparregistrering som kaiselgar.

Ordinære kjøparar av fisk i første hand direkte frå fiskar må ved søknad om registrering i kjøparregisteret nytte skjema for registrering som kjøpar av fangst.

Det må reknast med saksbehandlingstid.

Registreringskrav for fritidsfiskere med kaisalgsdipensasjon fra 01.01.2022 

Fra 01.01.2022 må fritidsfiskere med kaisalgsdispensasjon også vere registrert i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret for å bli registrert i kjøperregisteret.

For å registrere enkeltpersonforetak i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret må den det gjelder planlegge å drive næringsverksomhet, ha norsk forretningsadresse, og dessuten være fylt 18 år. Hvis personen er over 15 år, så kan enkeltpersonforetak registreres etter tillatelse fra foresatte/verge og Statsforvalteren. Dette innebærer samtidig at det ikke kan registreres fritidsfiskere med kaisalgsdispensasjon under 15 år i kjøperregisteret.

Forskrift om registrering som kjøpar av fangst (lovdata.no)

Mobile kjøpestasjonar

I samsvar med forskrift om fangst av kongekrabbe aust for 26° Ø mv. i 2021 § 8 fjerde ledd (lovdata.no) er det frå 1. mars 2021 ikkje lenger tillate å nytte mobile kjøpestasjonar ved landing og omsetning av kongekrabbe. Fiskeridirektoratet kan i særlege tilfelle gi dispensasjon frå forbodet. Det er lagt til rette for ei dispensasjonsordning for mobile kjøpestasjonar for kongekrabbe på stader der det er lang avstand frå fangstfeltet til næraste ordinære mottaksanlegg. Søknad må sendast til Fiskeridirektoratet region Nord.
E-post: 

Dersom ein ønsker å registrere mobil kjøpestasjon ved kjøp av andre artar, sjå også kva reglar som gjelde ved fiske, landing og omsetjing av fisk (mattilsynet.no). Dersom den mobile kjøpestasjonen er tildelt eit godkjenningsnummer frå Mattilsynet, så skal dette leggjast fram ved søknad om registrering i kjøparregisteret. Det går føre seg ein prosess for å vurdere forhold rundt bruk av mobile kjøpestasjonar som vil kunne få betydning for registrering og bruk av mobile kjøpestasjoner framover.