Kjøper av fangst og kaisalg

Kjøpere av fangst direkte fra fisker skal registrere seg i kjøperregisteret. Har du kaisalgdispensasjon fra ditt salgslag, må du også registrere deg.

På denne siden kan du lese om hvem som må registrere seg som kjøper og kaiselger, og hvilke regler som gjelder. 

NB! For å kunne fylle ut skjemaene, må du ha en rolle i Altinn på vegne av virksomheten. Det er den ansvarlige i virksomheten som tildeler roller. Har du ikke tilgang, må du spørre denne personen om du kan få en slik rolle. Hvordan gi rettigheter til andre? (altinn.no) 

Dette må du vite

  • All førstehåndsomsetning av fisk og andre viltlevende marine ressurser skal skje gjennom et salgslag
  • Kjøpere av fangst i første hånd skal registrere seg i Fiskeridirektoratet sitt kjøperregister
  • Det er forbudt å kjøpe fangst på steder eller av personer som ikke er i kjøperregisteret

Med viltlevende marine ressurser menes fisk, sjøpattedyr, og andre organismer og planter som lever i sjøen. Førstehåndsomsetning er omsetning fra den som har høstet dem, og den første omsetningen etter ilandføring dersom fangsten ikke tidligere er omsatt gjennom et av salgslagene. 

Nederst på siden finner du oversikt over begreper du må forstå når du registrerer deg. 

Registrer deg som kjøper

Er du ordinær kjøper av fangst i første hånd, må du registrere deg i kjøperregistret.

Som hovedregel er det kun tillatt med én kjøper ved samme mottaksanlegg. Dersom det allerede er registrert en kjøper ved det mottaksanlegget du ønsker å registrere som et kjøpssted, må du regne med saksbehandlingstid. Det samme gjelder dersom du ønsker å registrere et kjøretøy (mobil kjøpestasjon). 

Register deg i kjøperregisteret

Kaisalg av fangst

Har du fått tildelt dispensasjon fra et salgslag til å selge fangst ved kai direkte til forbruker, må du også registrere deg som kjøper i kjøperegisteret. 

Før du søker må du være registrert i enhetsregisteret og foretaksregisteret (brreg.no). Dette betyr at det ikke kan registreres fritidsfiskere med kaisalgdispensasjon under 15 år i kjøperregisteret.

Registrer deg som kaiselger

Begreper

En hovedenhet er virksomhet på øverste nivå i registreringsstrukturen i Enhetsregisteret. Normalt skal man ikke registrere et kjøpssted på hovedenheten. Kjøpssted skal registreres som underenhet eller som et kjøpssted tilknyttet en underenhet.

En underenhet identifiserer den aktiviteten hovedenheten driver. En hovedenhet kan ha en eller flere underenheter. 

Underenhet er virksomhet på laveste nivå i registreringsstrukturen i Enhetsregisteret, men i Fiskeridirektoratets kjøperregister er det enda et nivå: tilknyttet kjøpssted. Dette nivået er der for å identifisere kjøpssteder som ikke er organisert med en underenhet, men hvor det drives kjøpsaktivitet. Dette kjøpsstedet er da tilknyttet underenheten..

En underenhet kan i seg selv være et kjøpssted. I tilfeller hvor de ikke er det, men har et ett eller flere tilknyttede kjøpssteder, må de likevel registreres. Vi henter informasjon om underenheter fra Brønnøysundregistrene. Dersom du ønsker å etablere flere underenheter enn det som fremkommer her kan dette gjøres ved bruk av en Samordnet registermelding i Altinn. Deretter kan den registreres i kjøperregisteret.

Et tilknyttet kjøpssted identifiserer kjøpssteder som ikke er organisert som underenhet i Enhetsregisteret, men hvor det likevel drives kjøpsaktivitet. Underenheten kan registreres med flere tilknyttede kjøpssteder.

Du er pliktig til å oppgi alle steder hvor det drives kjøpsaktivitet, inkludert tilknyttede kjøpssteder.

Som kjøper kan du kan stå registrert i kjøperregisteret med flere kjøpssteder (underenheter og tilknyttede kjøpssteder). Det enkelte kjøpsstedet har et unikt ID-nummer i kjøperregisteret (lokasjons-ID). Dette nummeret skal du oppgi på sluttseddelen, som du umiddelbart skal fylle ut etter omsetning av fangsten.

Ved leveringer til et sted uten eget virksomhetsnummer, vil lokasjons-ID være det eneste som kan gi informasjon ut fra sluttseddelen om hvor fangsten er landet og omsatt.

Når du er registrert i kjøperregisteret finner du lokasjons-ID på Min side. Inntil videre gjelder dette kun for ordinære kjøpere. Alle kjøpere sin lokasjons-ID finner du også i kjøperregisteret.

Ordinært anlegg: Stasjonært anlegg der fangsten blir omsatt ved landing. Dette kan være for eksempel en fiskebutikk eller en restaurant i tillegg til tradisjonelle fiskebruk, og brukes også dersom man kun overtar egen fangst med godkjenning fra salgslag.

I de tilfeller hvor kjøper har eget ordinært anlegg og kjøper frossen fisk via nøytralt fryselager til produksjon i eget anlegg, skal man registrere seg som ordinært anlegg. Dersom du skal kjøpe fisk direkte for eksport fra nøytrale fryseanlegg, må du imidlertid registrere deg med en underenhet eller tilknyttet kjøpssted for trading av fisk underlagt din hovedenhet.

Fartøy: Kan være et fartøy som i seg selv er en kjøper, eller et fartøy som benyttes av et stasjonært anlegg som sin forlengede arm. Gjelder også frysefartøy/fabrikkfartøy som er godkjent av Mattilsynet og som overtar egen fangst for videresalg. I skjemaet søker man frem fartøyet fra Fartøyregisteret eller Småbåtregisteret. Dersom det ikke står i disse registrene, registreres fartøyet manuelt i skjemaet. Fartøyet kan være en underenhet eller tilknyttet kjøpssted.

Kjøretøy: Mobil kjøpestasjon. Dette kan være et kjøretøy som i seg selv er en kjøper, eller et kjøretøy som benyttes av et stasjonært anlegg som sin forlengede arm. Registreringen vil bli sendt til manuell saksbehandling. Kjøretøyet kan være en underenhet eller tilknyttet kjøpssted. 

Merd: Registrert i Akvakulturregisteret. Du søker frem lokaliteten med bruk av lokalitetsnummer. Merden kan være en underenhet eller tilknyttet kjøpssted.

Trader: Dersom du skal kjøpe fisk direkte for eksport fra nøytrale fryseanlegg, må du registrere deg med en underenhet for trading av fisk underlagt din hovedenhet.

I de tilfeller hvor kjøper har eget anlegg og kjøper frossen fisk via et nøytralt fryselager til produksjon i eget anlegg, skal man registrere seg som ordinært anlegg. Det er kun mulig å registrere trader som underenhet, og man skal ikke oppgi kjøpssted.

Aktiv: Status tildelt kjøpere og kjøpssteder som er tatt opp i kjøperregisteret. Ved aktive kjøpssteder er det tillatt å gjennomføre kjøpsaktivitet.

Under registrering: Midlertidig status tildelt før kjøper eller kjøpssted er tatt opp i kjøperregisteret. Ved status under registrering kan det ikke gjennomføres kjøpsaktivitet ved kjøpsstedet. 

Til saksbehandling: Kjøpsstedet krever manuell saksbehandling av Fiskeridirektoratet før det kan tas opp i kjøperregisteret. Ved status Til saksbehandling kan det ikke gjennomføres kjøpsaktivitet ved kjøpsstedet.

Deaktivert: Kjøper har deaktivert kjøperregistreringen sin eller kjøperregistreringen til et kjøpssted, og det kan ikke gjennomføres kjøpsaktivitet ved kjøpsstedet. Kjøper kan selv reaktivere den deaktiverte registreringen.