Kjøper av fangst og kaisalg

Kjøpere av fangst direkte fra fisker skal registrere seg i kjøperregisteret. Har du kaisalgdispensasjon fra ditt salgslag, må du også registrere deg.

På denne siden kan du lese om hvem som må registrere seg som kjøper og kaiselger, og hvilke regler som gjelder.

Dette må du vite

  • All førstehåndsomsetning av fisk og andre viltlevende marine ressurser skal skje gjennom et salgslag
  • Kjøpere av fangst i første hånd skal registrere seg i Fiskeridirektoratet sitt kjøperregister
  • Det er forbudt å kjøpe fangst på steder eller av personer som ikke er i kjøperregisteret

Med viltlevende marine ressurser menes fisk, sjøpattedyr, og andre organismer og planter som lever i sjøen. Førstehåndsomsetning er omsetning fra den som har høstet dem, og den første omsetningen etter ilandføring dersom fangsten ikke tidligere er omsatt gjennom et av salgslagene. 

Registrer deg som kjøper

Er du ordinær kjøper av fangst i første hånd, må du registrere deg i kjøperregistret.

Som hovedregel er det kun tillatt med én kjøper ved samme mottaksanlegg. Dersom det allerede er registrert en kjøper ved det mottaksanlegget du ønsker å registrere som et kjøpssted, må du regne med saksbehandlingstid. Det samme gjelder dersom du ønsker å registrere et kjøretøy (mobil kjøpestasjon). 

Register deg i kjøperregisteret

Kaisalg av fangst

Har du fått tildelt dispensasjon fra et salgslag til å selge fangst ved kai direkte til forbruker, må du også registrere deg som kjøper i kjøperegisteret. 

Før du søker må du være registrert i enhetsregisteret og foretaksregisteret (brreg.no). Dette betyr at det ikke kan registreres fritidsfiskere med kaisalgdispensasjon under 15 år i kjøperregisteret.

Registreringen gjelder bare for inneværende kalenderår og blir automatisk deaktivert når året er omme. Dersom du får ny dispensasjon fra ditt salgslag neste år kan du reaktivere registreringen.

Registrer deg som kaiselger

Kjøpsstedet sitt ID-nummer

Som kjøper kan du kan stå registrert i kjøperregisteret med flere kjøpssteder. Det enkelte kjøpsstedet har et unikt ID-nummer i kjøperregisteret (lokasjons-ID). Dette nummeret skal du oppgi på sluttseddelen, som du umiddelbart skal fylle ut etter omsetning av fangsten.

Ved leveringer til et ubemannet mottaksanlegg uten eget virksomhetsnummer, vil lokasjons-ID være det eneste som kan gi informasjon ut fra sluttseddelen om hvor fangsten er landet og omsatt.

Når du er registrert i kjøperregisteret finner du lokasjons-ID på Min side. Inntil videre gjelder dette kun for ordinære kjøpere. Alle kjøpere sin lokasjons-ID finner du også i kjøperregisteret.