Fiske etter makrellstørje i 2021

Den norske reguleringen av makrellstørje for 2021 innebærer en videreføring av antall fartøy som kan delta i fisket. I tillegg videreføres muligheten for fartøy som fisker med line til å fiske med stang, og muligheten til å delta i merk- slipp og rekreasjonsfiske etter makrellstørje.

En viktig videreføring fra tidligere år er at fartøy som får bifangst av makrellstørje vil kunne få betalt for størjen og at det åpnes for et merk- og slippfiske.

Panel 2 i Den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk (ICCAT) godkjente under møtet den 2-5. mars 2021 Norges fiskeplan. Det innebærer blant annet at Norge får lov til å overføre 5 % (15 tonn) av den ubenyttede kvoten fra 2020 til 2021. Den norske totalkvoten i 2021 vil således være 315 tonn.

Nærings- og fiskeridepartementet har i forskrift 5. mars 2021 nr. 612 om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2021 fastsatt en regulering som blant annet innebærer at kvoten er stor nok til at fartøy som deltok i fisket i fjor også vil få mulighet til å delta i fisket i 2021. Fartøy som ikke står på rulleringslisten vil uansett kunne melde seg på listen, og vil kunne få muligheten til å delta i fisket dersom et annet fartøy takker nei. Frist for påmelding er 23. mars 2021. Kvoten for fartøy som fisker med not er 31,75 tonn, mens kvoten til fartøy som fisker med line er 6 tonn makrellstørje.

Merk- slipp og rekreasjonsfisket videreføres. Forutsetningen er imidlertid at nødvendige tillatelser til dette gis av relevante myndigheter. Fisken som fanges i merk- og slippfisket må merkes med spagettimerke.

Det er avsatt 15 tonn til dekning av bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter. En videreføring fra fjoråret er at fartøy som får bifangst av makrellstørje vil få betalt for denne forutsatt at vilkårene i forskriften er oppfylt.