Rapportering av faststående redskap i leppefiske

Vi håndhever ikke kravet om rapportering av faststående redskap, for teiner benyttet i fisket etter leppefisk utenfor fjordlinjene nord for 62 °​​​​N, i sesongen 2022.

Kravet om rapportering av faststående redskap til Kystvakten, jamfør høstingsforskriften § 25 første ledd bokstav a (lovdata.no), vil ikke bli håndhevet for teiner benyttet i fisket etter leppefisk, utenfor fjordlinjene nord for 62 °N, i sesongen 2022.

Årsaken til at vi velger ikke å håndheve dette kravet, er at utøvelsen av fisket, kombinert med manglende teknologiske løsninger, gjør det vanskelig å få til en praktisk gjennomføring av rapporteringen sesongen 2022.

Merk at kravet om rapportering ved bruk av mellomlagringsmerd til Kystvakten, jamfør § 12 i forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2022 (lovdata.no), vil bli håndhevet i årets sesongen.

Oppdatert: 21.07.2022