Fisket etter leppefisk

Stopp i fisket etter leppefisk i 2019 på Sørlandet og Vestlandet: Fisket etter leppefisk for fartøy som deltar i åpen gruppe, fritidsfiske eller fiske under ungdomsfiskeordningen på kyststrekningen fra og med Varnes fyr på Lista til 62°N (Vestlandet) stoppes med virkning fra mandag 5. august kl. 20.00.

Les hele fiskerimeldingen for mer informasjon

leppefisk.jpg

Fisket etter leppefisk har tatt seg kraftig opp dei siste åra og det er innført strenge reguleringar for å kunne handtere den sterke veksten og sikre bestandane av leppefisk.

Fisket etter leppefisk foregår i tre geografiske område; Sørlandet, Vestlandet og nord for 62°N. Det er i all hovudsak bergnebb og grønngylt som blir fiska.

Leppefisk blir brukt som rensefisk i oppdrett. Fiskeridirektoratet er opptatt av at leppefisk må regulerast i eit langsiktig perspektiv, samstundes som vi må ta omsyn til leppefisk er eit etterspurt miljøvenleg tiltak for å redusere lus i oppdrettanlegga.

Dette har resultert i eit stort press på bestandane av leppefisk langs kysten, og regelverket er difor skjerpa for at forvaltninga av leppefisk skal vere meir i tråd med føre-var-prinsippet.

Spørsmål og svar om hva som er tillatt i ILA-område for båter som driver med leppefiske

Båter som har kaiplass i ILA-sone og som seiler ut/ inn for å drive fiske etter leppefisk ute av sonen. Er det ok? Eller kreves det tiltak når man seiler inn/ut?

Det er ok. Skrogsmitte er ikke den største risikoen dersom man passer på å holde god avstand til oppdrettsanlegg innenfor bekjempingssonen, og ikke har noe kontakt med disse.

Kan man mellomlagre leppefiskfanget utenfor ILA-sone innenfor ILA-sonen?

Nei, dette blir som å fiske rensefisk i sonen, og det er forbudt.

Kan man seile gjennom ILA-sonen dersom man fisker ved forskjellige ytterpunkt av sonen?

Båter bør helst holde seg utenfor sonen. Dersom man må innom, så skal man holde avstand til oppdrettsanlegg i sonen og ikke ha kontakt med disse.

Kan man drive fiske etter krabbe eller drive annet fiskeri i ILA-sonen med samme båt som man fisker leppefisk, og deretter gå ut av sonen for å dra leppefiskteiner?

Ved fiske av krabbe og annen fisk i bekjempingssonen tar dere opp levende dyr fra sonen som potensielt kan bære smittestoff. Utstyr og annet som har vært i kontakt med disse dyra vil så kunne komme i kontakt med den «rene» leppefisken som i etterkant blir tatt opp utenfor sona, slik at man overfører smittestoff til rensefisken. Dere kan derfor ikke gjøre slik du spør om uten at dere vasker og desinfiserer båt og utstyr før dere drar leppefiskteinene. Dette er for å hindre at leppefisken får med seg eventuelle smittestoff fra bekjempingssonen og at dette blir brakt videre til et annet oppdrettsanlegg.

Oppdatert: 03.05.2019