Du er her:

Fisket etter leppefisk

Oppdatert: 03.05.2019

Fisket etter leppefisk har tatt seg kraftig opp dei siste åra og det er innført strenge reguleringar for å kunne handtere den sterke veksten og sikre bestandane av leppefisk.

leppefisk.jpg

Fisket etter leppefisk foregår i tre geografiske område; Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge. Det er i all hovudsak bergnebb og grønngylt som blir fiska.

Leppefisk blir brukt som rensefisk i oppdrett. Fiskeridirektoratet er opptatt av at leppefisk må regulerast i eit langsiktig perspektiv, samstundes som vi må ta omsyn til leppefisk er eit etterspurt miljøvenleg tiltak for å redusere lus i oppdrettanlegga.

Dette har resultert i eit stort press på bestandane av leppefisk langs kysten, og regelverket er difor skjerpa for at forvaltninga av leppefisk skal vere meir i tråd med føre-var-prinsippet.