Hvordan bli fisker?

Dette er en veileder for deg som ønsker å starte fiske med egen merkeregistrert båt. Her finner du de viktigste reglene, og opplysninger om nødvendige skjema. 

Hvem må ha ervervstillatelse?

For å drive yrkesfiske og -fangst med merkeregistrert fartøy kreves det ervervstillatelse.

Kravet om ervervstillatelse for fartøy som skal brukes til ervervsmessig fiske fremgår av deltakerloven (lovdata.no)

Hva som utgjør ervervsmessig fiske og fangst er nærmere definert i ervervstillatelsesforskriften kapittel 1 (lovdata.no)         

Hvem kan få ervervstillatelse?

Aktivitetskrav

I deltakerloven er det satt krav om at ervervstillatelse bare kan gis til aktive fiskere.

Det generelle kravet er at ervervstillatelse bare kan gis til den som har drevet ervervsmessig fiske eller fangst, på eller med norsk fartøy, i minst tre av de siste fem årene, og fortsatt er knyttet til fiske- og fangstyrket.

Dersom søker er et foretak, må personer som oppfyller aktivitetskravet inneha mer enn 50 prosent av eierinteressene i foretaket. Personer som fyller aktivitetskravet må også ha tilsvarende kontroll over virksomheten.

Kravet om tidligere aktivitet i fiske og fangst gjelder ikke ved tildeling av ervervstillatelse for fartøy under 15 meter største lengde.

For fartøy under 15 meter største lengde er det tilstrekkelig at søker kan anses som aktiv fisker på tidspunktet ervervstillatelsen blir gitt, og fortsetter å være aktiv fisker så lenge ervervstillatelsen skal opprettholdes.

Nasjonalitetskrav

I deltakerloven er det satt krav om at ervervstillatelse bare kan gis til den som er norsk statsborger eller likestilt med norsk statsborger. Som likestilt med norsk statsborger regnes utlending bosatt i Norge. Utlending bosatt i Norge kan bare bli tildelt ervervstillatelse når fartøyets største lengde er mindre enn 15 meter.

Selskaper og sammenslutninger anses med visse begrensninger som likestilt med norsk statsborger.

Krav til fartøyet

En søknad om ervervstillatelse må gjelde et bestemt fartøy. Fartøyet kan være et tidligere merkeregistrert fiskefartøy, et nybygg, et fartøy som skal importeres eller lignende.

Fartøyet må være egnet og utrustet til å drive fiske og fangst.

Krav til driftsgrunnlag

For fartøy over 15 meter kreves det, med noen få unntak, at fartøyet har driftsgrunnlag i form av en deltakeradgang eller spesiell tillatelse (konsesjon).

Eventuell søknad om spesielle tillatelser eller tillatelse til å delta i lukket gruppe i deltakerregulerte fiskerier, blir behandlet sammen med ervervssøknaden.

Nærmere bestemmelser om tildeling av spesielle tillatelser står i konsesjonsforskriften (lovdata.no)

Nærmere bestemmelser om adgang til å delta i deltakerregulerte fiskerier står i deltakerforskriften (lovdata.no)

Krav om at eier er ført i fiskermanntallet

For å delta i deltakerregulerte fiskerier er det fastsatt krav om at eier er ført i fiskermanntallet. Se informasjon om fiskermanntallet og  forskrift om manntall for fiskere og fangstmenn (lovdata.no)

For å delta i åpne grupper er det tilstrekkelig at eier er ført på blad A (personer som har fiske eller fangst som binæring).

For å delta i de aller fleste lukkete gruppene må eier være ført på blad B (personer som har fiske eller fangst som hovednæring).

Søknadsskjema for opptak i fiskermanntallet (Altinn)

Hvordan søker du om ervervstillatelse?

Søknadsskjema om ervervstillatelse

Sammen med søknaden må det sendes inn:

Hvor skal søknad om ervervstillatelse sendes?

Søknad om ervervstillatelse sendes til Fiskeridirektoratets postmottak.

Kontaktinformasjon

Hvor blir din søknad om ervervstillatelse behandlet?

Søknad om ervervstillatelse behandles av Fiskeridirektoratet Fartøy- og deltakerseksjonen.        

Hvor lang tid tar det å få svar på en søknad om ervervstillatelse?

Saksbehandlingstiden vil variere med saksmengden på det aktuelle tidspunktet. Saksbehandlingstiden vil også være avhengig av om alle nødvendige dokumenter mottas sammen med søknaden, og av hvor omfattende eller komplisert saken er.

Innmelding av fartøy til registrering i merkeregisteret

Før et fartøy kan meldes til registrering må søknad om ervervstillatelse være innvilget.

I ervervstillatelsen vil det være satt vilkår om at fartøyet ikke vil bli innført i merkeregisteret før den som er gitt ervervstillatelsen har sendt inn bestemte opplysninger. Det vil alltid bli stilt vilkår om å sende inn følgende opplysninger:

  • Dokumentasjon på innbetalt gebyr for innmelding i merkeregisteret.
  • Innmeldingsopplysninger på fastsatt skjema
  • Bekreftelse på at den som er gitt ervervstillatelse er blitt fartøyets rettmessige eier. For fartøy som skal føres i Skipsregistrene kreves det dokumentasjon på at registrering av eier er foretatt. For fartøy som ikke føres i Skipsregistrene kreves det dokumentasjon i form av en bekreftelse på eierskap som er underskrevet av partene og som viser tidspunktet for eiendomsrettens overgang.
  • Oppdatert firmaattest for foretaket/foretakene som inngår på eiersiden.
  • Oppdatert aksjeeierbok/deltakerliste for foretaket/foretakene som inngår på eiersiden.

Det kan også være stilt andre vilkår. De nøyaktige vilkårene er beskrevet i den enkelte ervervstillatelsen.

Innmeldingsopplysninger sendes til Fiskeridirektoratets felles postmottak.

Nærmere bestemmelser om innmelding og registrering finnes i ervervstillatelsesforskriften kapittel V (lovdata.no)                              

Tildeling av fiskerimerke

Når Fiskeridirektoratet har mottatt alle nødvendige opplysninger, tildeler Fartøy- og deltakerseksjonen et fiskerimerke til fartøyet. Søker vil motta en skriftlig bekreftelse fra på hvilket fiskerimerke som er tildelt.

Fartøy som skal føres i Skipsregistrene må ha fått tildelt et fiskerimerke før det kan registreres. Fiskeridirektoratet Fartøy- og deltakerseksjonen sender kopi av bekreftelsen på tildelt merkenummer til Skipsregistrene.

Når kan fartøyet tas i bruk til ervervsmessig fiske?

Et fiskefartøy kan tas i bruk til ervervsmessig fiske og fangst når eier har mottatt bekreftelse på at fartøyet, samt eventuelle deltakeradganger eller spesielle tillatelser (konsesjoner), er registrert i Fiskeridirektoratets registre.

Kopi av denne bekreftelsen skal oppbevares om bord i fartøyet.                              

Eventuelle endringer i fartøy- eller eierforhold for fartøy registrert i merkeregisteret

En ervervstillatelse gjelder for en bestemt eier og et bestemt fartøy. Dersom eier ønsker å skifte ut fartøyet, må det søkes om ervervstillatelse for erstatningsfartøyet.

Dersom det skal foretas endringer i eierforholdene i et foretak som eier eller er medeier i et fiskefartøy, må det søkes om godkjenning. Søknad om godkjenning må være innvilget før endringen kan skje. Ved mindre overdragelser kan det likevel være tilstrekkelig med en melding. Bestemmelsene om meldeplikt ved eierendring finnes i ervervstillatelsesforskriften kapittel II a (lovdata.no)

Dersom fartøyet skal selges, og kjøper ønsker å drive ervervsmessig fiske med fartøyet, må kjøper søke om ervervstillatelse.

Alle opplysninger om endringer som gjelder fartøy eller fartøyeier, som ombygging av fartøy, motorskifte, forlis, flytting, adresseendring og så videre, må meldes til Fiskeridirektoratet på skjemaet melding om endring og/eller sletting av fartøyregistrert i merkeregisteret