Ervervstillatelse og lignende - behandling av søknader

Søker må betale gebyr når vi behandler søknader om ervervstillatelse, utskifting av fartøy, tildeling av spesiell tillatelse (konsesjon) og årlig deltakeradgang.

Det må også betales gebyr for søknader om spesielle kvoteordninger for kystfiske- og havfiskeflåten i medhold av havressursloven § 14 (lovdata.no), om unntak fra kondemneringskravet og om leiefartøy.

Gebyret må være innbetalt og kopi av kvitteringen sendes til før søknaden blir behandlet.

De ulike gebyrsatsene

Type søknad

Kroner

Ervervstillatelse, også eierendring, for fartøy på eller over 15 meter største lengde med spesiell tillatelse

5000

Ervervstillatelse, også eierendring, for fartøy på eller over 15 meter største lengde, uten spesiell tillatelse

2500

Ervervstillatelse, også eierendring, for fartøy under 15 meter med spesiell tillatelse og/eller med årlig deltakeradgang

1250

Ervervstillatelse, også eierendring, for fartøy under 15 meter uten spesiell tillatelse eller årlig deltakeradgang

625

Forhåndstilsagn om utskiftningstillatelse

1250

Tildeling av spesiell tillatelse

1250

Årlig deltakeradgang

1250

Spesielle kvoteordninger for kystfiske- og havfiskeflåten i medhold av havressursloven § 14

1250

Tillatelse til å benytte leiefartøy

1250

Betaling - hva må du fylle ut

Du betaler til:

Fiskeridirektoratet
Økonomiseksjonen
Postboks 185 Sentrum
5804 BERGEN

Bankkontonummer: 7694.05.09048

NB! Betalers og fartøyeiers navn og adresse må oppgis ved betaling.

Hvis du bruker nettbank, ber vi også om følgende betalingsopplysninger på giroen eller i meldingsfeltet:

  • Hva betalingen gjelder: Ervervsgebyr, ”fartøynavn”
  • Fartøyets radiokallesignal: 4 bokstaver eller 2 bokstaver + 4 tall

Det er tilstrekkelig å oppgi det som er angitt i kursiv, for eksempel slik: Ervervsgebyr, ”Havhest”, LLLL

Ved søknad om tillatelse til å skifte ut fartøy, oppgis også fartøynavn og kallesignal på fartøyet som skal skiftes ut.