Merkeregisteret - innmeldingsgebyr

Det skal betales gebyr når et fartøy føres inn i Fiskeridirektoratets register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret).

Gebyrsatsene er avhengig av fartøyets største lengde og beregnes etter følgende satser:

Fartøyets lengde

Kroner

0-14,99 meter største lengde

1000

15-27,99 meter største lengde

4000

28 meter største lengde og over

6000

Betaling - hva må du fylle ut

Du betaler til:

Fiskeridirektoratet
Økonomiseksjonen
Postboks 185 Sentrum
5804 BERGEN

Bankkontonummer: 7694.05.09048

NB! Betalers og fartøyeiers navn og adresse må oppgis ved betaling.

Hvis du bruker nettbank, ber vi også om følgende betalingsopplysninger på giroen eller i meldingsfeltet:

  • Hva betalingen gjelder: Innmeldingsgebyr
  • Fartøyets radiokallesignal: 4 bokstaver eller 2 bokstaver + 4 tall
  • Fartøyets EDB-id-nummer i merkeregisteret: 10 siffer som begynner med et årstall

Det er tilstrekkelig å oppgi det som står i kursiv, for eksempel slik: Innmeldingsgebyr, LLLL, 2009009999

Ved innmelding av nybygd, importert eller tidligere uregistrert fartøy er det ikke sikkert at kallesignal og EDB-id-nummer er klart på betalingstidspunktet. I så fall merkes innbetalingen for eksempel slik: Innmeldingsgebyr nybygg.

Skjemaside for innmelding, endring og sletting til Merkeregisteret