Om dataene - fiskeflåten (offisiell statistikk)

Oppdateringstidspunkt

Foreløpige tall for foregående år publiseres i januar, og endelige tall for foregående år publiseres i november. Nøyaktig publiseringstidspunkt blir opplyst i Fiskeridirektoratets statistikkalender.

Tall for 1971-2019 er endelige.

Kilde

Fiskeridirektoratets merkeregister. Registeret omfatter alle registrerte norske fiskefartøy.

Innhold

Tallene i rapporten er hentet fra datagrunnlag for norsk offisiell statistikk, og viser status pr. 31.12. det enkelte året.

Rapporten viser antall fartøy, bruttotonnasje, motorkraft og fartøyets gjennomsnittsalder for ulike inndelinger.

Bruttotonnasje

I merkeregisteret kan bruttotonnasje oppgis som "bruttotonnasje 1969" som viser at fartøyet er målt i samsvar med "Internasjonal konvensjon om måling av fartøy, 1969" eller "bruttotonnasje annen" der andre måleregler enn for "bruttotonnasje 1969" er benyttet. I rapporten er bruttotonnasje en blanding av de to bruttotonnasjebegrepene. For de fartøyene som har oppgitt "bruttotonnasje 1969", er det dette som er benyttet, mens det for fartøy som ikke har oppgitt "bruttotonnasje 1969" benyttes "bruttotonnasje annen". Det vil også være noen fartøy i registeret som ikke har oppgitt noen av bruttotonnasjebegrepene. For disse fartøyene tas det ikke med noe bruttotonnasje.

Motorkraft

Her inngår motorkraft for hovedmotor, og denne blir målt i hestekrefter (hk). Andre land benytter i større grad kilowatt (kW) som mål på motorstyrke. Ved sammenligning av motorstyrke mellom land, kan følgende formel benyttes: 1 kW = 1 hk/1,36. Fiskeridirektoratet har ikke oversikt over motorkraft på eventuelle hjelpemotorer eller andre kraftkilder som vil være installert på fartøyene.

Korrigering av data etter publisering

Det er oppdaget en feil i den foreløpige statistikken for fartøy for 2020 som ble publisert 07.01.2021. Det er publisert korrigerte tall 15.01.2021. Statistikken som ble publisert 07.01.2021 viste 26 fartøy mer enn det som er korrekt. Disse 26 fartøyene var fordelt på følgende lengdegrupper:

  • Under 11 meter største lengde: 11 fartøy
  • 11-14,99 meter største lengde: 4 fartøy
  • 15-20,99 meter største lengde: 2 fartøy
  • 28 meter største lengde og over: 9 fartøy
Oppdatert: 15.01.2021