Om dataene - fiskeflåten (offisiell statistikk)

Oppdateringstidspunkt

Foreløpige tall for foregående år publiseres i januar, og endelige tall for foregående år publiseres på høsten.

Tall for 1971-2021 er endelige.

Tall for 2022 er foreløpige. Dato for publisering av endelige tall for 2022 er foreløpig ikke bestemt.

Kilde

Fiskeridirektoratets merkeregister. Registeret omfatter alle registrerte norske fiskefartøy.

Innhold

Tallene i rapporten er hentet fra datagrunnlag for norsk offisiell statistikk, og viser status pr. 31.12. det enkelte året.

Rapporten viser antall fartøy, bruttotonnasje, motorkraft og fartøyets gjennomsnittsalder for ulike inndelinger.

Bruttotonnasje

I merkeregisteret kan bruttotonnasje oppgis som "bruttotonnasje 1969" som viser at fartøyet er målt i samsvar med "Internasjonal konvensjon om måling av fartøy, 1969" eller "bruttotonnasje annen" der andre måleregler enn for "bruttotonnasje 1969" er benyttet. I rapporten er bruttotonnasje en blanding av de to bruttotonnasjebegrepene. For de fartøyene som har oppgitt "bruttotonnasje 1969", er det dette som er benyttet, mens det for fartøy som ikke har oppgitt "bruttotonnasje 1969" benyttes "bruttotonnasje annen". Det vil også være noen fartøy i registeret som ikke har oppgitt noen av bruttotonnasjebegrepene. For disse fartøyene tas det ikke med noe bruttotonnasje.

Motorkraft

Her inngår motorkraft for hovedmotor, og denne blir målt i hestekrefter (hk). Andre land benytter i større grad kilowatt (kW) som mål på motorstyrke. Ved sammenligning av motorstyrke mellom land, kan følgende formel benyttes: 1 kW = 1 hk/1,36. Fiskeridirektoratet har ikke oversikt over motorkraft på eventuelle hjelpemotorer eller andre kraftkilder som vil være installert på fartøyene.

Oppdatert: 15.01.2021