Om dataene – Offisiell statistikk for fangst, endring mellom foreløpige og endelige tall

Rapporten viser forskjell mellom offisiell statistikk for fangst publisert som foreløpige og endelige tall fordelt på måned.

Forklaring til tallene

Første uken i januar, publiserer Fiskeridirektoratet foreløpige tall for fangst for foregående år. På dette tidspunktet er ikke dataene komplett hverken når det gjelder kvantum eller verdi. Ved publisering av foreløpige tall vil det være kvantum som mangler, da spesielt for havgående fartøy som har turer som varer flere uker og gjerne over årsskiftet. Verdi vil også kunne mangle, da det vil gå noe tid før fiskeren får oppgjør og fangsten får en verdi. Det er heller ikke alltid at det er en kjøper som overtar fangsten i det den landes. I noen tilfeller plasseres fangsten på fryselager, og det utstedes da en landingsseddel for å få med kvantumet i ressursregnskapet og for kvoteavregning. Først når fangsten omsettes vil det føres sluttseddel og fangsten får en verdi.

De foreløpige tallene er heller ikke ferdig kvalitetssikret, så det kan finnes andre feil og mangler også som blir korrigert før endelige tall publiseres.

Endelige tall publiseres på høsten, og da vil dataene være mer komplett med hensyn til både kvantum og verdi samt ferdig kvalitetssikret.

Som beskrevet over, vil det normalt være større avvik i verdi enn i kvantum mellom foreløpige og endelige tall. Det vil naturlig også være større avvik mellom foreløpige og endelige tall for de siste månedene i året enn de første.

Oppdateringstidspunkt

Rapporten oppdateres med tall for et nytt år en gang i året, ved publisering av endelige tall for offisiell statistikk for fangst.

Neste oppdatering er 06.10.2022, da tall for 2021 vil gjøres tilgjengelig i rapporten.

Kilde

Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister