Om dataene – fangst (offisiell statistikk)

Grafikk og tabell: Offisiell statistikk for fangst - endring mellom foreløpige og endelige tall

Oppdateringstidspunkt

Foreløpige tall for foregående år publiseres i januar, og endelige tall for foregående åre publiseres på høsten.

Tall for 2000-2021 er endelige.

Tall for 2022 er foreløpige. Dato for publisering av endelige tall for 2022 er foreløpig ikke bestemt.

Kilde

  • Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister. Registeret omfatter fangst som er levert av norske fartøy, både i Norge og i utlandet, og fangst levert i Norge av utenlandske fartøy. Dataene er innsendt via fiskesalgslagene til Fiskeridirektoratet. 
  • Fiskeridirektoratets merkeregister. Registeret omfatter alle registrerte norske fiskefartøy.

I koblingen av data i de to registrene, har vi koblet fangsttidspunkt i landings- og sluttseddelregisteret opp mot fartøyets gyldighetsperioder i merkeregisteret.

Innhold

Tallene i rapportene er hentet fra datagrunnlag for norsk og europeisk offisiell statistikk. Fangsttallene inkluderer norske skolekvoter, forskningsfangst og fritidsfiske som er omsatt. Oppgitt kvantum for øyepål, kolmule og tobis og annen sil kan inneholde bifangst av andre arter ved levering til mel og olje. Fra og med 2011 er fangst av makroalger (tang og tare) inkludert i rapportene.

Endret definisjon av fangstinntekt

Fra og med 2018 har fangstverdi fått ny definisjon. Dette er gjort da vi mener dette vil gi et bedre bilde av verdiskapningen i fisket, samt at ny definisjon er mer i samsvar med verdibegrep som benyttes i andre sammenhenger.

  • Definisjon 2018-:
    • Beløp for fisker + Etterbetaling
  • Definisjon 2000-2017 (utbetalt verdi):
    • Beløp for fisker + Støttebeløp - Lagsavgift - Inndradd fangstverdi + Etterbetaling

Avvik

Måten vi kobler dataene i de to registrene på, avviker fra måten Statistisk sentralbyrå (SSB) har koblet dataene i sine tabeller. Det vil derfor kunne forekomme avvik mellom tallene i våre tabeller og SSBs tabeller i ulike inndelinger. Totaltallene vil være lik.

Tallene i ulike inndelinger i disse rapportene vil også kunne avvike fra det vi tidligere har presentert av tabeller om fangst i Fiskeridirektoratets statistikkbank.

Oppdatert: 05.04.2018