Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Om dataene – fangst (offisiell statistikk)

Tallene i rapportene er hentet fra datagrunnlaget for norsk og europeisk offisiell statistikk. Kildene er Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister og merkeregisteret. 

Oppdateringstidspunkt

Foreløpige tall for foregående år publiseres i januar, og endelige tall for foregående år publiseres på høsten.

Tall for 2000-2023 er endelige.

Neste oppdatering blir i juni 2025 med foreløpige tall for 2024.

Her kan du se oversikt over endring mellom foreløpige og endelige tall

Kilde

  • Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister. Registeret omfatter fangst som er levert av norske fartøy, både i Norge og i utlandet, og fangst levert i Norge av utenlandske fartøy. Dataene er innsendt via fiskesalgslagene til Fiskeridirektoratet. 
  • Fiskeridirektoratets merkeregister. Registeret omfatter alle registrerte norske fiskefartøy.

I koblingen av data i de to registrene, har vi koblet fangsttidspunkt i landings- og sluttseddelregisteret opp mot fartøyets gyldighetsperioder i merkeregisteret.

Innhold

Tallene i rapportene er hentet fra datagrunnlag for norsk og europeisk offisiell statistikk. Fangsttallene inkluderer norske skolekvoter, forskningsfangst og fritidsfiske som er omsatt. Oppgitt kvantum for øyepål, kolmule og tobis og annen sil kan inneholde bifangst av andre arter ved levering til mel og olje. Fra og med 2011 er fangst av makroalger (tang og tare) inkludert i rapportene.

Endret definisjon av fangstinntekt

Fra og med 2018 har fangstverdi fått ny definisjon. Dette er gjort da vi mener dette vil gi et bedre bilde av verdiskapningen i fisket, samt at ny definisjon er mer i samsvar med verdibegrep som benyttes i andre sammenhenger.

  • Definisjon 2018 >: Beløp for fisker + Etterbetaling
  • Definisjon 2000-2017 (utbetalt verdi): Beløp for fisker + Støttebeløp - Lagsavgift - Inndradd fangstverdi + Etterbetaling

Avvik

Måten vi kobler dataene i de to registrene for fangst og fartøy på, avviker fra måten Statistisk sentralbyrå (SSB) koblet dataene i sine tabeller da de publiserte tall for fiskeri. Det vil derfor kunne forekomme avvik mellom tallene i våre tabeller og SSBs tabeller i ulike inndelinger. Totaltallene vil være lik. Fra og med 2021 er det Fiskeridirektoratet som publiserer offisiell statistikk for fiskeri, og SSB har avsluttet sine serier.

Tallene i ulike inndelinger i disse rapportene vil også kunne avvike fra det vi tidligere har presentert av tabeller om fangst i Fiskeridirektoratets statistikkbank.

Retting av feil

For fangståret 2021: Det ble oppdaget en feil som førte til at noen fangster av sardin og sild vest av 4 graden ble utelatt ved publisering av offisiell statistikk for 2021. Den offisielle fangststatistikken for 2021 ble publisert den 6. oktober 2022, og feilen ble korrigert den 6. oktober 2023.

Det manglende kvantumet var på totalt 9,8 tonn, noe som utgjorde 0,0003 % av totalt fangstkvantum i 2021. Den manglende fangstverdien var på 21481 kroner, tilsvarende 0,00008% av total fangstverdi i 2021. 

Dersom brukeren filtrerer seg inn på et mindre utvalg, f.eks. fangst fordelt på art i "internasjonalt område (NEAFC) - Irmingerhavet/Reykjanesryggen", vil derimot endringene ha større betydning, siden det før endringen ikke er oppgitt andre fangster av disse artene i den aktuelle sonen.