Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Vil ha fartøy over 21 meter utenfor grunnlinjene

Første del av høringsprosessen om havdeling og fiske etter kysttorsk er nå gjennomført, og Fiskeridirektoratet opprettholder i all hovedsak forslaget om at fiskeflåten over 21 meter må fiske utenfor grunnlinjene. Forslaget omfatter også fiske etter hyse og sei.

Første del av høringen om kysttorsk og havdeling i fisket etter torsk nord for 62°N er gjennomført, og Fiskeridirektoratet har oversendt direktoratets vurderinger av høringens forslag og høringsinstansenes innspill for videre behandling i Nærings- og fiskeridepartementet.

Denne delen tok for seg områdebegrensninger for fartøy på eller over 21 m og tillatt taulengde i snurrevadfiske.

– Forslaget om at fartøy over 21 meter må fiske utenfor grunnlinjene opprettholdes. Dette har størst betydning for fisket etter torsk i Vestfjorden. Her vurderes effekten på kysttorsk som sterkest, selv om den totale fangsten av kysttorsk er relativt begrenset, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Det vil også å ha den sterkeste negative påvirkningen på den aktuelle fiskeflåten, da en relativt betydelig del av fiskeflåten vil bli ekskludert fra Vestfjorden. For de øvrige områdene vurderes både effekten på kysttorskfangsten og flåten som relativt små.

Omfatter også hyse og sei

Flere av høringsinstansene støtter forslagene i høringsdokumentet, som bare retter seg mot torskefiske, men i majoriteten av høringsinnspillene gis det uttrykk for at eventuelle endringer i reguleringsopplegget også bør omfatte hyse og sei. Basert på innspillene foreslår Fiskeridirektoratet også å la grunnlinjebegrensningen gjelde fisket etter hyse og sei.

Dette er blant annet begrunnet i at spørsmål om havdeling i stor grad handler om hyse og sei, og ikke torsk. Fra næringen trekkes det frem at det er i disse fiskeriene havdelingsproblematikken har størst betydning.

Norges Fiskarlag har kommet med et alternativt forslag, som særlig vurderes opp mot forslaget i høringsnotatet.

– Det en vanskelig og usikker øvelse å vurdere konsekvenser for kysttorskbeskatningen, den aktuelle fartøygruppen og landingsmønster. Som basis for vurderingene er det benyttet fangstdata fra elektronisk fangstrapportering og Havforskningsinstituttets kartlegging av andel kysttorsk i fangstene, sier Bakke-Jensen.

Områdebegrensninger for fartøy på 28 meter og større

Forslaget om at fartøy over 28 meter skal fiske utenfor fire nautiske mil av grunnlinjene opprettholdes også. Til tross for en viss usikkerhet, viser analysen at dette generelt har betydelig større positiv effekt for kysttorskvernet, men relativt mindre i forhold til de totale uttakene. Forslaget vil også ha større negative konsekvenser for flåten over 28 meter og for deler av foredlingsindustrien. Spesielt i Øst-Finnmark kan dette medføre potensielt relativt betydelige endringer i landingsmønsteret.

– Forslaget er basert på en sterk vektlegging av behovet for et styrket kysttorskvern. En annen vektlegging av hensynene kan gi andre konklusjoner, og to-milen fremholdes som et mulig alternativ fra Sørøya og østover, sier Bakke-Jensen.

Også for fartøy over 28 meter anbefales det å benytte områdebegrensningene fra Norges Fiskarlag sitt forslag for det konvensjonelle hyse- og seifisket.  Dette har begrenset kysttorskeffekt, men vil sannsynligvis redusere konkurransen fra de større fartøyene på flere viktige fiskefelt.

Begrensninger i taulengde om bord ved fiske med snurrevad

Innenfor 4-milen er det ikke adgang til å bruke snurrevad med mer enn 2000 meter taulengde (9 kveiler à 220 meter). Flere kystfartøy har kapasitet til å benytte større taulengde enn dette, og dersom de opererer innenfor 4- milsgrensen kan de ha mer tau på tromlene enn de lovlig kan sette ut. Basert på kontrollutfordringene med forslagene som tillater å ha større taulengde på tromlene, anbefales det at ytterligere taulengde må være stuet bort under fiske innenfor fire n. mil av grunnlinjen.

Oppdatert: 14.03.2023