Meld bruk både inn og ut

Alle som setter faststående bruk nord for 62° N skal melde fra til Kystvakten, og bruket skal meldes fjernet når redskapen er tatt opp fra sjøen. 

Fiskeridirektoratet ber nå fiskerne som har dradd bruket, og ikke satt det på nytt, om å melde dette som fjernet.

Redskap som garn og line som er satt nord for 62° N skal meldes inn til Kystvakten. Det er også plikt til å melde bruket som fjernet når dette er tatt opp og ikke satt på nytt. Men en del unnlater å melde fra om at redskapen er fjernet og det skaper problemer for andre fiskere.

– I noen tilfeller vil kartinformasjon tilsi at det står redskap i sjøen, men som i realiteten er fjernet. På den måten vil andre fiskere som kunne tenke seg å sette redskap være forhindret fra det fordi området ser ut til å være opptatt, sier førsteinspektør Nordahl Jensen i Fiskeridirektoratet.

Høstingsforskriften § 25. Rapportering ved bruk av faststående redskap og fløytline (lovdata.no)

Registrert brudd på røktingplikten 

I tillegg har Fiskeridirektoratet registrert noen brudd på røktingsplikten så langt i vintertorskefisket. Dersom ikke annet er spesifikt sagt i regelverket skal all redskap røktes minimum en gang per uke.

– Det har vært mye dårlig vær hittil i vinter og dette fører blant annet til redusert aktivitet i vinterens torskefiske. Det er uansett viktig at redskap blir meldt både inn og ut for å skape riktige konkurranseforhold mellom fiskerne, sier Jensen.

Garn som brukes til fiske etter torsk, hyse og sei skal røktes daglig. Bunnsatte liner som brukes til fiske etter torsk, hyse og sei skal røktes minst hver andre dag.

Ikke bunnsatte liner som brukes til fiske etter torsk, hyse og sei skal røktes minst hver tredje dag. Med ikke bunnsatt line menes line som er satt slik at lineryggen ikke har bunnkontakt. 

Høstingsforskriften § 18. krav til røkting av redskap (lovdata.no)
 

Oppdatert: 31.01.2023