Vern av korallrev

Ni korallrevområder har særskilt beskyttelse gjennom utøvelsesforskriftens § 66 . Alt fiske med bunnslepende redskap er forbudt i disse områdene. Utøvelsesforskriften slår også fast at det skal utvises særlig aktsomhet ved fiske i nærheten av kjente forekomster av korallrev (aktsomhetsplikten).

 

I forskrift om regulering av fiske med bunnredskap (bunnfiskeforskriften ) er det gitt generelle regler for å beskytte sårbare habitater på alle havdyp . Alle fiskefartøy må føre nøye oversikt over kontakt med sårbare habitat under fiske helt inn til fjæresteinene. For hver fiskeoperasjon skal det beregnes om det har vært et sammenstøt med et sårbart habitat, det vil si korall eller svamp på bunnen.

Dersom det kommer opp mer enn 30 kilo levende korall eller 400 kilo levende svamp, må fartøyet rapportere det til Fiskeridirektoratet og flytte seg minst to nautiske mil før fisket kan fortsette.

Det finnes sårbare habitat på havbunnen mange steder, og vi trenger ytterligere kunnskap om hvor de er. Tilbakemeldingene skal gi forvaltningen mer kunnskap samtidig som flytteplikten gir habitatene et bedre vern enn i dag. Kunnskapen om hvor habitatene er, spres til næringa.

Fiskeridirektoratet har bestilt en gjennomgang av områder for beskyttelse av korallrev fra Havforskningsinstituttet. Rapporten «Vurdering av norske korrallrev (lenke til Havforskningsinstituttet) »  svarer opp denne bestillingen.

En annen rapport fra Havforskningsinstituttet gir en beskrivelse av fiskeredskaper brukt i norske fiskerier som berører bunn. Berørte områder og graden av eksponering beskrives i rapporten «Impacts of fisheries and aquaculture on sediments and benthic fauna: suggestions for new management approaches ».

Oppdatert: 19.05.2015