Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Omorganisering av Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektøren har satt i gang et arbeid for å vurdere framtidig organisering av Fiskeridirektoratet.

- Fiskeri- og havbruksnæringene er viktige sektorer i norsk økonomi, og Fiskeridirektoratet har en sentral rolle som rådgiver til Nærings- og fiskeridepartementet og som forvalter, kontroll- og tilsynsmyndighet for denne sektoren. For at vi skal utføre dette samfunnsoppdraget på en best mulig måte, er det viktig at vi fra tid til annen vurderer vår egen organisasjonsstruktur. Er direktoratet riktig organisert for å løse oppgavene vi er satt til eller vil en alternativ organisasjonsform bidra til økt måloppnåelse, sier tidligere fiskeridirektør Per Sandberg.

Fiskeridirektoratets samfunnsoppdrag er å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

For å få svar på spørsmålene, har Sandberg satt ned en liten utredningsgruppe som skal komme med forslag til fremtidig organisering av Fiskeridirektoratet.

Gruppen ledes av den eksternt innleide, Ingelin Killengreen. De tre andre medlemmene er Andrè Heggstad (region Nordland), Mette Remø (kyst- og havbruksavdelingen) og Guro Gjelsvik (fagforeningene). Vegard Oen Hatten (kommunikasjonsstaben) er sekretær.

Gruppens mandat

Utredningsgruppen har utredet forslag til en hensiktsmessig og fremtidsrettet organisering av Fiskeridirektoratet, gitt etatens samfunnsoppdrag, hovedmål og delmål.

Fiskeridirektoratet bør være organisert med sikte på å:

 • løse sitt samfunnsoppdrag på en effektiv måte
 • bidra til en mest mulig lik behandling og god service til brukerne
 • ha en god informasjonsforvaltning med fokus på IT-utvikling og digitalisering av tjenester
 • ha et tydelig skille mellom tilsyns-/kontrolloppgaver og forvaltning-/reguleringsoppgaver
 • opprettholde og videreutvikle sin rådgivende funksjon overfor Nærings- og fiskeridepartementet
 • frigjøre ressurser for å styrke direktoratets måloppnåelse og videreutvikling, herunder tiltrekke seg relevant ny kompetanse
 • ha en god oppgaveutførelse og styrbarhet, herunder hensiktsmessig og tydelig fordeling av ansvar og oppgaver

Som basis for forslag om fremtidig organisering kan utredningsgruppen skissere fordeler og ulemper ved to til tre alternative organisasjonsmodeller, hvorav den ene skal være en funksjonsdelt organisering. Fordelene og ulempene skal vurderes opp mot Fiskeridirektoratets nåværende organisering. Løsning for klagebehandlingen skal beskrives i hver modell.

Det er et mål å fortsatt ha en tydelig tilstedeværelse med kontor og ansatte langs kysten. Utredningsgruppen skal vurdere om det er stedsuavhengige funksjoner som i dag er lokalisert til hovedkontoret som kan utøves andre steder i Norge, samtidig som det legges vekt på kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning, herunder synergier med Havforskningsinstituttet.

Utredningsgruppen benytter de skriftlige og muntlige kilder den finner hensiktsmessig i sitt arbeid, og det vil være naturlig å intervjue ansatte så vel som brukere av Fiskeridirektoratets tjenester i prosessen.

Viktige milepæler

 • 1. mars: utredningsfasen startet
 • 31. august: utredningsgruppen leverer utkast til rapport
 • 1. september: utkast til rapport sendes på høring
 • 30. september: høringsfrist
 • 31. oktober: utredningsgruppens frist for å ferdigstille rapporten
 • 1. november: prosess starter der fiskeridirektøren velger ønsket organisasjonsmodell som deretter går til drøfting og eventuell forhandling med foreningene
 • fremtidig organisasjonsmodell fastsatt (usikker dato)