Fiskeridirektoratet og Kystvakten med samarbeidsavtale

Avtalen formaliserer et langt og godt samarbeid som har vart siden Kystvakten ble etablert i 1977.

Avtalen ble underskrevet 10. januar 2024 av Sjef Kystvakten og Fiskeridirektøren.

– Samarbeidet har vært, og er, veldig viktig for begge parter, sier fiskeridirektøren Frank Bakke-Jensen.

– Historien vår er god, og fremtidsutsiktene er lyse med denne nye avtalen på plass, sier han.

Bedre kontroll

Partene samarbeider i hovedsak for en bedre fiskerikontroll.

– Fiskeridirektoratet er avhengig av at Kystvakten er til stede på havet for å sikre bærekraftig forvaltning og kontroll med ressursuttaket. Dette gjelder både for norske fiske- og fangstfartøy og for ikke minst for utenlandske, sier Bakke-Jensen.

– Vi vil også særlig fremheve Kystvaktens rolle som rådgiver i regelverksutvikling, sier han.

Fiskerikontrollen skal bidra til regelverket følges og dermed bidra til like rammevilkår for de som driver fangst og fiske:

– En effektiv og troverdig fiskerikontroll er en forutsetning for en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning, sier Bakke-Jensen.

Samarbeidet er bygget på de fire pilarene; forskning, regulering, kontroll og håndhevelse.

– Jeg vil også trekke frem vår rolle i opplæring og utdanning av Kystvaktens fiskeriinspektører som et nyttig aspekt med vårt samarbeid – og en av suksessfaktorene, avslutter han.

Oppdatert: 16.01.2024