Ruser

For å beskytte hummaren, er det strenge reglar for fisket med ruser.

Du kan fiske med inntil 20 ruser. Talet på ruser kan altså til saman ikkje vere meir enn 20 per person og per fartøy - uansett om du har fleire båtar eller de er fleire om bord.

Talet på ruser du kan bruke vert ytterlegare avgrensa dersom du også fiskar med teiner. Les meir om dette under omtalen av teiner .

Ruser kun til fisk

Dersom du får ein hummar i rusa, skal den løysast forsiktig og settast tilbake i sjøen igjen. Dette gjeld også i hummarfisketida, for hummar skal kun fangast med hummarteiner.

Det er også totaltforbod mot å fiske ål. Får du ål i rusa, skal den også settast ut igjen i sjøen. Det er lov å bruke åleruser til å fiske fisk.

Det er ikkje krav til fluktopningar i ruser.

Merking

Alle teiner og ruser skal merkast tydeleg med namn og adresse på minst eit av vaka/ei av blåsene.

Røkting

Ruser som vert nytta til fangst av leppefisk skal røktast dagleg. Bestemminga gjeld ikkje søndagar og heilagdagar.

Frå svenskegrensa til og med Møre og Romsdal

1. januar - 30. april: Inntil 20 ruser. Altså aldri meir enn 20 ruser og teiner per person og per fartøy - uansett om du har fleire båtar eller de er fleire om bord.

1. mai - 30. september: Forbode å fiske med ruser.

1. oktober - 31. desember: Inntil 10 ruser og hummarteiner per person og per fartøy. Dersom du brukar 10 hummarteiner kan du altså ikkje fiske med ruser.

Frå Trøndelag til og med Finnmark

Heile året: Inntil 20 ruser per person og per fartøy.

Unntak for fiske etter leppefisk

Ruser er ein veleigna reiskap for å fange leppefisk, som vert brukt til avlusing av oppdrettslaks. Fritidsfiskarar med leveringsavtale kan søkje Fiskeridirektoratet om å få drive fiske etter leppefisk med ruser.

Meir om fisket etter leppefisk

Film om lovlige redskap i fritidsfiske

Oppdatert: 18.06.2020