Ruser

Oppdatert: 23.01.2018

For å beskytte hummaren, er det strenge reglar for fisket med ruser. 

Merking

Alle teiner og ruser skal merkast tydeleg med namn og adresse på minst eit av vaka/ei av blåsene.

Røkting

Ruser som vert nytta til fangst av leppefisk skal røktast dagleg. Bestemminga gjeld ikkje søndagar og heilagdagar.

Frå svenskegrensa til og med Møre og Romsdal

1. januar - 30. april: Inntil 20 ruser. Altså aldri meir enn 20 ruser og teiner per person og per fartøy - uansett om du har fleire båtar eller de er fleire om bord.

1. mai - 30. september: Forbode å fiske med ruser.

1. oktober - 31. desember: Inntil 10 ruser og hummarteiner per person og per fartøy. Dersom du brukar 10 hummarteiner kan du altså ikkje fiske med ruser.

Frå Trøndelag til og med Finnmark

Heile året: Inntil 20 ruser per person og per fartøy.

Ruser kun til fisk

Dersom du får ein hummar i rusa, skal den løysast forsiktig og settast tilbake i sjøen igjen. Dette gjeld også i hummarfisketida, for hummar skal kun fangast med hummarteiner.

Det er også totaltforbod mot å fiske ål. Får du ål i rusa, skal den også settast ut igjen i sjøen. Det er lov å bruke åleruser til å fiske fisk.

Det er ikkje krav til fluktopningar i ruser.

Unntak for fiske etter leppefisk

Ruser er ein veleigna reiskap for å fange leppefisk, som vert brukt til avlusing av oppdrettslaks. Fritidsfiskarar med leveringsavtale kan søkje Fiskeridirektoratet om å få drive fiske etter leppefisk med ruser.

Meir om fisket etter leppefisk

Film om lovlige redskap i fritidsfiske